Tin mới nhất

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân

Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta từ xưa cho đến nay, ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc chính là nhân tố quyết định sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đồng thời, Đảng ta nhận thức rất rõ, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, muốn thực hiện được mục tiêu nêu trên phải huy động, đoàn kết, tập hợp hết sức mạnh của toàn dân trong mặt trận dân tộc thống nhất thật rộng rãi. Vì vậy, ngày 18/11/1930, Hội Phản đế Đồng minh ra đời (tiền thân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) nhằm tập hợp nhân dân thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Phápxâm lược, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Và ngày 18/11 hàng năm được chọn làm ngày hội đại đoàn kết toàn dân.

Kết quả điểm