Thông tin khoa học tư liệu

STT Tiêu đề Ngày phát hành Tác giả
1

thời gian học tập đợt 06 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung - Khoá 102 (Năm 2019), mở tại huyện Hàm Thuận Bắc

7/13/2020 3:15:06 PM
2

thời gian học tập đợt 14 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 97 (Năm 2018), mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

7/13/2020 3:14:32 PM
3

thời gian học tập đợt 02 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 113 (Năm 2020), mở tại huyện Hàm Thuận Nam

7/13/2020 3:14:04 PM
4

kết luận của Ban Giám hiệu tại cuộc họp rút kinh nghiệm học tập và rèn luyện của Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ tập trung - Khoá 25 (Năm 2020)

7/13/2020 3:13:37 PM
5

triệu tập học viên học Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho cán bộ Hội Người cao tuổi – Năm 2020

7/9/2020 10:41:58 AM
6

Kết quả điểm thi phần VI Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 99

7/8/2020 3:38:38 PM
7

Kết quả điểm thi phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 97

7/8/2020 3:37:49 PM
8

Kết quả điểm thi phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 99

7/8/2020 3:10:35 PM
9

Kết quả điểm thi phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 97

7/8/2020 3:10:00 PM
10

Kết quả điểm thi phần V.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 98

7/8/2020 3:09:33 PM
11

Kết quả điểm thi phần V.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 95

7/8/2020 3:09:06 PM
12

Kết quả điểm thi phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 99

7/8/2020 3:08:42 PM
13

Kết quả điểm thi phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 98

7/8/2020 3:02:00 PM
14

Kết quả điểm thi phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 95

7/8/2020 3:01:38 PM
15

Kết quả điểm thi phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 99

7/8/2020 3:00:05 PM
16

Kết quả điểm thi phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 97

7/8/2020 2:59:33 PM
17

Kết quả điểm Bài thu hoạch bổ sung Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 98

7/8/2020 2:45:39 PM
18

thời gian học tập đợt 02 Lớp Trung cấp LLCT – HC, hệ không tập trung, Khóa 110 (Năm 2020), mở tại huyện Tuy Phong

7/8/2020 2:44:09 PM
19

Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 36

7/7/2020 2:12:08 PM
20

Kết quả điểm kiểm tra lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 36

7/7/2020 2:11:21 PM
21

Kết quả điểm kiểm tra lần 1 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 36

7/7/2020 2:11:01 PM
22

Kết quả điểm tiểu luận bổ sung Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 35 (Năm 2019)

7/7/2020 2:10:17 PM
23

Kết quả điểm kiểm tra bổ sung lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 35 (Năm 2019)

7/7/2020 2:09:03 PM
24

Kết quả điểm bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 100

7/2/2020 2:10:31 PM
25

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ tập trung - Khóa 24

7/2/2020 2:09:05 PM
26

thời gian học tập đợt 07 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 101 (Năm 2019), mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

7/2/2020 2:07:58 PM
27

thời gian học tập đợt 14 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 99 (Năm 2019), mở tại huyện Đức Linh

6/30/2020 5:53:56 PM
28

thời gian học tập đợt 06 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 105 (Năm 2019), mở tại huyện Đức Linh

6/30/2020 5:53:30 PM
29

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ tập trung - Khóa 24

6/30/2020 8:53:43 AM
30

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ tập trung - Khóa 24

6/30/2020 8:53:07 AM
31

Kết quả điểm khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 96

6/30/2020 8:51:43 AM
32

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 96

6/30/2020 8:50:57 AM
33

Kết quả điểm thi tốt nghiệp bổ sung khối kiến thức 2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 90

6/30/2020 8:49:48 AM
34

Kết quả điểm thi tốt nghiệp bổ sung khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 90

6/30/2020 8:49:02 AM
35

Kết quả điểm thi bổ sung phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ tập trung - Khóa 24

6/30/2020 8:40:21 AM
36

Kết quả điểm thi bổ sung phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ tập trung - Khóa 24

6/30/2020 8:40:04 AM
37

Kết quả điểm thi bổ sung phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ tập trung - Khóa 24

6/30/2020 8:39:47 AM
38

Kết quả điểm thi phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ tập trung - Khóa 24

6/30/2020 8:38:44 AM
39

Kết quả điểm thi phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ tập trung - Khóa 24

6/30/2020 8:38:07 AM
40

Kết quả điểm thi phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ tập trung - Khóa 24

6/30/2020 8:37:32 AM
41

Lịch giảng các lớp tháng 7 - 2020 (lần 5)

6/30/2020 8:34:50 AM
42

thời gian học tập đợt 03 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 109 (Năm 2020), mở tại thị xã Lagi

6/26/2020 11:09:15 AM
43

thời gian học tập đợt 06 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 103 (Năm 2019), mở tại thành phố Phan Thiết

6/26/2020 11:06:55 AM
44

thời gian học tập đợt 03 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 112 (Năm 2020), mở tại huyện Hàm Tân

6/26/2020 11:06:23 AM
45

Kết quả điểm thi tốt nghiệp bổ sung khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 90

6/24/2020 2:36:31 PM
46

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 96

6/24/2020 2:35:40 PM
47

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 96

6/24/2020 2:35:18 PM
48

Kết quả điểm thi phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ tập trung - Khóa 25

6/24/2020 2:32:14 PM
49

Kết quả điểm thi phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ tập trung - Khóa 25

6/24/2020 2:31:53 PM
50

Kết quả điểm thi phần VI Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ tập trung - Khóa 24

6/24/2020 2:31:16 PM
51

Kết quả điểm thi phần III Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ tập trung - Khóa 24

6/24/2020 2:30:54 PM
52

Kết quả điểm thi bổ sung phần VI Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ tập trung - Khóa 24

6/24/2020 2:30:03 PM
53

thời gian học tập đợt 13 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 97 (Năm 2018), mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

6/24/2020 2:28:33 PM
54

kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 6 năm 2020

6/24/2020 9:48:22 AM
55

tuyển sinh Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên chính - Khoá 13 (Năm 2020)

6/22/2020 9:01:24 AM
56

tuyển sinh Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên - Khoá 38 (Năm 2020)

6/22/2020 9:00:35 AM
57

Kết quả điểm thi phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ tập trung - Khóa 24

6/18/2020 6:06:04 PM
58

Kết quả điểm thi phần V.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ tập trung - Khóa 24

6/18/2020 6:05:46 PM
59

Kết quả điểm thi phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ tập trung - Khóa 24

6/18/2020 6:05:02 PM
60

Kết quả điểm thi lại phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ tập trung - Khóa 24

6/18/2020 6:04:20 PM
61

Kết quả điểm Bài thu hoạch bổ sung Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

6/18/2020 6:01:08 PM
62

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 94

6/18/2020 5:58:54 PM
63

Kế hoạch mở lớp tháng 7 năm 2020

6/17/2020 10:22:51 AM
64

kết quả tuyển sinh và thời gian khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung Khóa 113 (Năm 2020), mở tại huyện Hàm Thuận Nam

6/15/2020 4:52:37 PM
65

triệu tập học viên học Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên chính - Khoá 12 (Năm 2020)

6/12/2020 1:56:28 PM
66

kết quả tuyển sinh (bổ sung) Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ tập trung Khóa 26 (Năm 2020), dành cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Thuận

6/12/2020 1:56:07 PM
67

tuyển sinh Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung - Khóa 118 (Năm 2020), mở tại Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

6/12/2020 10:44:49 AM
68

Kết quả điểm thi lại tốt nghiệp khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ tại chức - Khóa 80

6/11/2020 3:26:33 PM
69

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 94

6/11/2020 3:24:46 PM
70

thời gian họp lớp, họp Hội đồng xét tốt nghiệp, xét thi đua - khen thưởng, bế giảng Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung - Khoá 96 (Năm 2018), mở tại huyện Hàm Thuận Nam

6/11/2020 11:01:12 AM
71

Kết quả điểm kiểm tra (bổ sung) lần 2 Lớp BDKT QLNN chương trình chuyên viên chính - Khóa 11 (Năm 2020)

6/10/2020 8:35:49 AM
72

Kết quả điểm kiểm tra lần 2 Lớp BDKT QLNN chương trình chuyên viên chính - Khóa 11 (Năm 2020)

6/10/2020 8:35:10 AM
73

triệu tập học viên học Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên - Khoá 37 (Năm 2020)

6/10/2020 8:34:21 AM
74

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 107

6/9/2020 10:37:24 AM
75

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 107

6/9/2020 10:37:01 AM
76

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 107

6/9/2020 10:36:40 AM
77

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 92

6/9/2020 10:36:18 AM
78

Kết quả điểm Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ tập trung - Khóa 24

6/9/2020 10:29:21 AM
79

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 94

6/9/2020 10:28:25 AM
80

Kết quả điểm tốt nghiệp bổ sung khối kiến thức 2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ tại chức - Khóa 86

6/9/2020 10:27:29 AM
81

Kết quả điểm tốt nghiệp bổ sung khối kiến thức 2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ tại chức - Khóa 75

6/9/2020 10:26:57 AM
82

thời gian bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên chính Khóa 11 (Năm 2020), mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

6/8/2020 4:46:06 PM
83

Kết quả điểm kiểm tra (bổ sung) lần 1 Lớp BDKT QLNN chương trình chuyên viên chính - Khóa 11 (Năm 2020)

6/8/2020 9:25:52 AM
84

Kết quả điểm kiểm tra lần 1 Lớp BDKT QLNN chương trình chuyên viên chính - Khóa 11 (Năm 2020)

6/8/2020 9:25:26 AM
85

thời gian họp lớp, họp Hội đồng xét tốt nghiệp, xét thi đua - khen thưởng, bế giảng Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung - Khoá 92 (Năm 2018), mở tại thành phố Phan Thiết

6/8/2020 9:23:04 AM
86

thời gian học tập đợt 02 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 112 (Năm 2020), mở tại huyện Hàm Tân

6/4/2020 10:21:32 AM
87

thời gian họp lớp, họp Hội đồng xét tốt nghiệp, xét thi đua - khen thưởng, bế giảng Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung - Khoá 94 (Năm 2018), mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

6/4/2020 10:21:02 AM
88

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 92

6/3/2020 3:33:26 PM
89

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 92

6/3/2020 3:33:09 PM
90

Kết quả điểm tốt nghiệp bổ sung khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ tại chức - Khóa 86

6/3/2020 3:32:02 PM
91

Kết quả điểm tốt nghiệp bổ sung khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ tại chức - Khóa 75

6/3/2020 3:31:35 PM
92

Kết quả điểm tốt nghiệp bổ sung khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ tại chức - Khóa 86

6/3/2020 3:31:07 PM
93

Kết quả điểm tốt nghiệp bổ sung khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ tại chức - Khóa 75

6/3/2020 3:30:34 PM
94

Kết quả điểm thi lại tốt nghiệp khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 93

6/3/2020 10:50:10 AM
95

Kết quả điểm thi lại tốt nghiệp khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 90

6/3/2020 10:49:22 AM
96

Kết quả điểm khóa luận tốt nghiệp bổ sung Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 90

6/3/2020 10:45:42 AM
97

Kết quả điểm Bài thu hoạch bổ sung Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 99

6/3/2020 10:44:27 AM
98

thời gian học tập đợt 02 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 109 (Năm 2020), mở tại thị xã Lagi

5/29/2020 5:06:29 PM
99

thời gian học tập đợt 11 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 100 (Năm 2019), mở tại huyện Bắc Bình

5/29/2020 5:05:47 PM
100

thời gian học tập đợt 13 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 99 (Năm 2019), mở tại huyện Đức Linh

5/29/2020 5:05:19 PM
101

thời gian học tập đợt 05 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 105 (Năm 2019), mở tại huyện Đức Linh

5/29/2020 5:04:44 PM
102

thời gian học tập đợt 14 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 95 (Năm 2018), mở tại huyện Tuy Phong

5/29/2020 5:03:53 PM
103

Lịch giảng các lớp tháng 6 - 2020 (lần 9)

5/29/2020 3:10:00 PM
104

thời gian học tập đợt 13 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 97 (Năm 2018), mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

5/28/2020 3:01:47 PM
105

kết quả tuyển sinh và thời gian khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ tập trung Khóa 26 (Năm 2020), dành cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Thuận

5/28/2020 2:57:44 PM
106

tuyển sinh Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên - Khoá 37 (Năm 2020)

5/25/2020 8:56:02 AM
107

tuyển sinh Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên chính - Khoá 12 (Năm 2020)

5/25/2020 8:55:31 AM
108

Kết quả điểm thi phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 107

5/22/2020 3:41:17 PM
109

Kết quả điểm thi bổ sung, thi lại phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 107

5/22/2020 3:40:23 PM
110

Kết quả điểm thi bổ sung, thi lại phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 98

5/22/2020 3:39:20 PM
111

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 96

5/22/2020 3:37:47 PM
112

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 94

5/22/2020 3:37:10 PM
113

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 96

5/22/2020 3:36:41 PM
114

tuyển sinh Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ tập trung - Khóa 26 (Năm 2020), dành cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Thuận

5/21/2020 11:04:59 AM
115

Kế hoạch mở lớp tháng 6 năm 2020

5/19/2020 2:36:26 PM
116

Kết quả điểm thi phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 107

5/19/2020 2:20:59 PM
117

Kết quả điểm thi bổ sung phần VI Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 96

5/19/2020 2:19:53 PM
118

Kết quả điểm thi bổ sung, thi lại phần VI Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 94

5/19/2020 2:19:15 PM
119

Kết quả điểm thi bổ sung, thi lại phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 94

5/19/2020 2:18:37 PM
120

Kết quả điểm thi bổ sung phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 95

5/19/2020 2:16:36 PM
121

Kết quả điểm thi bổ sung phần V.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 96

5/19/2020 2:13:51 PM
122

Kết quả điểm thi bổ sung phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 90

5/19/2020 2:11:18 PM
123

Kết quả điểm thi bổ sung, thi lại phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 96

5/19/2020 2:10:05 PM
124

Kết quả điểm thi bổ sung phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 98

5/19/2020 2:00:22 PM
125

Kết quả điểm thi bổ sung phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 99

5/19/2020 1:59:47 PM
126

Kết quả điểm thi bổ sung phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 100

5/19/2020 1:58:58 PM
127

Kết quả điểm thi lại phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 100

5/19/2020 1:58:08 PM
128

Kết quả điểm Bài thu hoạch bổ sung Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 96

5/19/2020 1:57:07 PM
129

Kết quả điểm Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 107

5/18/2020 12:02:04 PM
130

Kết quả điểm thi phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 107

5/18/2020 12:01:00 PM
131

Kết quả điểm thi phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 107

5/18/2020 12:00:10 PM
132

thời gian học tập Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ tập trung Khoá 25 (Năm 2020), mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

5/12/2020 2:23:46 PM
133

thời gian thi tốt nghiệp cuối khóa Lớp Trung cấp LLCT – HC, hệ không tập trung, Khóa 94 (Năm 2018), mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

5/12/2020 2:21:53 PM
134

Bản tin thông tin lý luận và thực tiễn số 1 - Năm 2020 (tt)

5/9/2020 8:23:07 AM
135

Bản tin thông tin lý luận và thực tiễn số 1 - Năm 2020

5/9/2020 8:22:28 AM
136

Kết quả điểm thi phần VI Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 107

5/8/2020 5:06:29 PM
137

Kết quả điểm thi phần VI Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 94

5/8/2020 5:06:06 PM
138

Kết quả điểm thi phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 107

5/8/2020 5:05:39 PM
139

Kết quả điểm thi phần V.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 107

5/8/2020 5:05:20 PM
140

Kết quả điểm thi phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 94

5/8/2020 5:04:17 PM
141

Kết quả điểm thi phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 99

5/8/2020 5:03:47 PM
142

Kết quả điểm thi phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 98

5/8/2020 5:03:16 PM
143

Kết quả điểm thi lại phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 92

5/8/2020 5:02:28 PM
144

thời gian học tập đợt 05 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 101 (Năm 2019), mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

5/8/2020 4:58:40 PM
145

thời gian học tập đợt 13 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 95 (Năm 2018), mở tại huyện Tuy Phong

5/8/2020 4:58:17 PM
146

thời gian học tập đợt 04 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 102 (Năm 2019), mở tại huyện Hàm Thuận Bắc

5/8/2020 4:57:45 PM
147

thời gian học tập đợt 01 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 112 (Năm 2020), mở tại huyện Hàm Tân

5/8/2020 4:57:10 PM
148

kết luận của Ban Giám hiệu tại cuộc họp rút kinh nghiệm triển khai giảng dạy trực tuyến qua phần mềm Teams

5/7/2020 4:21:35 PM
149

kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 5 năm 2020

5/6/2020 5:06:52 PM
150

tuyển sinh Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung - Khóa 113 (Năm 2020), mở tại huyện Hàm Thuận Nam

5/6/2020 10:56:46 AM
151

tuyển sinh Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung - Khóa 111 (Năm 2020), mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

5/6/2020 10:56:20 AM
152

tuyển sinh Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung - Khóa 108 (Năm 2020), mở tại huyện Phú Quý

5/6/2020 10:55:53 AM
153

kết quả tuyển sinh và thời gian khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung Khóa 110 (Năm 2020), mở tại huyện Tuy Phong

5/6/2020 10:55:24 AM
154

triệu tập bổ sung học viên học Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên – Khoá 36 (Năm 2020)

5/4/2020 4:54:07 PM
155

triệu tập bổ sung học viên học Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên chính – Khoá 11 (Năm 2020)

5/4/2020 4:53:38 PM
156

thời gian học tập đợt 01 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 109 (Năm 2020), mở tại thị xã Lagi

4/29/2020 5:15:11 PM
157

Kết quả điểm thi phần VI Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 96

4/28/2020 4:18:20 PM
158

Kết quả điểm thi phần V.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 96

4/28/2020 4:17:59 PM
159

thời gian học tập đợt 04 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 103 (Năm 2019), mở tại thành phố Phan Thiết

4/28/2020 4:14:49 PM
160

thời gian học tập đợt 04 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 105 (Năm 2019), mở tại huyện Đức Linh

4/28/2020 4:13:55 PM
161

thời gian học tập đợt 12 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 99 (Năm 2019), mở tại huyện Đức Linh

4/28/2020 4:13:07 PM
162

triệu tập học viên học Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên – Khoá 36 (Năm 2020)

4/28/2020 4:11:36 PM
163

Lịch giảng các lớp tháng 5 - 2020 (lần 9)

4/28/2020 4:09:01 PM
164

Lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

4/28/2020 3:21:40 PM
165

Lợi ích khi tham gia Bảo hiểm Y tế

4/28/2020 3:20:19 PM
166

Lịch giảng các lớp tháng 4 - 2020 (lần 5)

4/14/2020 4:29:55 PM
167

Kết quả điểm thi phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 96

4/14/2020 4:28:51 PM
168

Kết quả điểm thi phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 107

4/14/2020 4:28:20 PM
169

Kết quả điểm thi phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 100

4/14/2020 4:27:46 PM
170

Kế hoạch mở lớp tháng 5 - năm 2020

4/13/2020 8:31:22 PM
171

Kết quả điểm thi phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ tập trung - Khóa 24

4/10/2020 9:07:22 AM
172

Kết quả điểm thi phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 96

4/10/2020 9:06:28 AM
173

Kết quả điểm thi phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 96

4/10/2020 9:05:46 AM
174

thời gian học tập đợt 13 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 96 (Năm 2018), mở tại huyện Hàm Thuận Nam

3/26/2020 3:31:39 PM
175

thời gian học tập đợt 11 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 99 (Năm 2019), mở tại huyện Đức Linh

3/26/2020 3:31:13 PM
176

thời gian học tập đợt 03 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 105 (Năm 2019), mở tại huyện Đức Linh

3/26/2020 3:30:47 PM
177

về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

3/26/2020 2:43:29 PM
178

tuyển sinh Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên chính - Khoá 11 (Năm 2020)

3/20/2020 3:39:02 PM
179

tuyển sinh Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên - Khoá 36 (Năm 2020)

3/20/2020 3:38:27 PM
180

Kế hoạch mở lớp tháng 4 - năm 2020

3/18/2020 1:54:26 PM
181

hời gian học tập đợt 03 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung - Khoá 102 (Năm 2019), mở tại huyện Hàm Thuận Bắc

3/6/2020 10:49:44 AM
182

thời gian học tập đợt 04 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 101 (Năm 2019), mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

3/6/2020 10:49:23 AM
183

thời gian học tập đợt 12 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 96 (Năm 2018), mở tại huyện Hàm Thuận Nam

3/6/2020 10:48:54 AM
184

thời gian họp lớp, họp Hội đồng xét tốt nghiệp, xét thi đua - khen thưởng, bế giảng Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung - Khoá 93 (Năm 2018), mở tại thị xã La Gi

3/6/2020 10:48:11 AM
185

về việc giới thiệu chữ ký của Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

3/4/2020 4:03:27 PM
186

thời gian học tập đợt 02 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 106 (Năm 2019), mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

3/3/2020 4:00:07 PM
187

thời gian họp lớp, họp Hội đồng xét tốt nghiệp, xét thi đua - khen thưởng, bế giảng Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung - Khoá 90 (Năm 2018), mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

3/3/2020 3:59:38 PM
188

kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 3 năm 2020

3/3/2020 3:36:58 PM
189

Kết quả điểm thi phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 92

3/2/2020 9:53:40 AM
190

Kết quả điểm thi phần III Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 107

3/2/2020 9:53:10 AM
191

Kết quả điểm thi phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 92

3/2/2020 9:52:30 AM
192

Kết quả điểm thi phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 107

3/2/2020 9:51:55 AM
193

Kết quả điểm Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 99

3/2/2020 9:51:03 AM
194

Giới thiệu thông tin tháng 01 năm 2020

3/2/2020 9:49:43 AM
195

Lịch giảng các lớp tháng 3 - 2020 (lần 4)

2/28/2020 10:33:12 AM
196

thời gian học tập đợt 08 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 100 (Năm 2019), mở tại huyện Bắc Bình

2/28/2020 10:32:29 AM
197

thời gian học tập đợt 03 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 103 (Năm 2019), mở tại thành phố Phan Thiết

2/20/2020 4:24:57 PM
198

thời gian học tập đợt 10 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 99 (Năm 2019), mở tại huyện Đức Linh

2/18/2020 3:36:03 PM
199

thời gian học tập đợt 02 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 105 (Năm 2019), mở tại huyện Đức Linh

2/18/2020 3:35:39 PM
200

tuyển sinh Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung - Khóa 110 (Năm 2020), mở tại huyện Tuy Phong

2/18/2020 3:34:43 PM
201

Kết quả điểm khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 90

2/14/2020 9:18:44 AM
202

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 90

2/14/2020 9:18:08 AM
203

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 90

2/14/2020 9:17:45 AM
204

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 90

2/14/2020 9:17:27 AM
205

Kết quả điểm thi phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 97

2/14/2020 9:15:20 AM
206

Kết quả điểm Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 97

2/14/2020 9:14:11 AM
207

Kết quả điểm thi phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 94

2/12/2020 2:36:43 PM
208

Kết quả điểm thi phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 99

2/12/2020 2:36:12 PM
209

Kết quả điểm thi phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 99

2/12/2020 2:35:43 PM
210

Kết quả điểm Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 96

2/12/2020 2:34:53 PM
211

thời gian học tập đợt 10 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 97 (Năm 2018), mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

2/12/2020 10:40:36 AM
212

thời gian học tập đợt 11 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 95 (Năm 2018), mở tại huyện Tuy Phong

2/12/2020 10:40:04 AM
213

Kế hoạch mở lớp tháng 3 - năm 2020

2/12/2020 10:16:17 AM
214

Kết quả điểm khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 93

2/12/2020 8:31:08 AM
215

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 93

2/12/2020 8:30:10 AM
216

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 93

2/12/2020 8:29:50 AM
217

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 93

2/12/2020 8:29:28 AM
218

Kết quả điểm thi lại tốt nghiệp khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 83

2/12/2020 8:27:49 AM
219

Kết quả điểm thi tốt nghiệp bổ sung khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 78

2/12/2020 8:24:45 AM
220

Kết quả điểm thi tốt nghiệp bổ sung khối kiến thức 2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 78

2/12/2020 8:24:26 AM
221

Kết quả điểm thi tốt nghiệp bổ sung khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 78

2/12/2020 8:22:51 AM
222

thời gian học tập đợt 10 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 99 (Năm 2019), mở tại huyện Đức Linh

2/5/2020 10:01:36 AM
223

thời gian học tập đợt 10 Lớp Trung cấp LLCT – HC, hệ không tập trung - Khóa 94 (Năm 2018), dành cho cán bộ Hội Nông dân cấp xã, mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

2/5/2020 10:00:57 AM
224

thời gian học tập đợt 03 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung, Khoá 101 (Năm 2019), mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

2/5/2020 10:00:14 AM
225

thời gian học tập đợt 02 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 103 (Năm 2019), mở tại thành phố Phan Thiết

2/5/2020 9:59:27 AM
226

thời gian họp lớp, họp Hội đồng xét tốt nghiệp, xét TĐ - KT và tổng kết, bế giảng Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 93 (Năm 2018), mở tại thị xã La Gi

2/5/2020 9:58:23 AM
227

Kết quả điểm thi phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 94

1/21/2020 2:54:06 PM
228

Kết quả điểm thi phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 100

1/21/2020 2:53:05 PM
229

Kết quả điểm thi bổ sung phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 100

1/21/2020 2:51:47 PM
230

Kết quả điểm thi lại tốt nghiệp khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 89

1/21/2020 2:50:44 PM
231

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 82

1/21/2020 2:48:59 PM
232

Kết quả điểm Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 94

1/21/2020 2:45:42 PM
233

Lịch giảng các lớp tháng 02 - 2020 (lần 4)

1/21/2020 2:44:46 PM
234

Giới thiệu thông tin tháng 12 năm 2019

1/15/2020 10:30:52 AM
235

Hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng khởi (1960 - 2020), 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960 - 17/01/2020) và 60 năm Ngày chiến thắng Tua Hai (26/01/1960 - 26/01/2020)

1/13/2020 7:33:48 PM
236

Kế hoạch mở lớp tháng 02 - năm 2020

1/10/2020 2:06:29 PM
237

thời gian Bế giảng Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung - Khoá 89 (Năm 2018), mở tại huyện Hàm Thuận Bắc

1/10/2020 1:57:13 PM
238

thời gian học tập đợt 10 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung - Khoá 96 (Năm 2018), mở tại huyện Hàm Thuận Nam

1/8/2020 10:40:54 AM
239

về việc sử dụng Hệ thông tin điều hành tác nghiệp Lotus Notes 8.5, gửi nhận văn bản trên mạng internet và phân bổ chỉ tiêu viết tin, bài

1/7/2020 2:38:19 PM
240

Kết quả điểm thi phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 92

1/7/2020 9:50:41 AM
241

Kết quả điểm thi phần V.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 94

1/7/2020 9:49:38 AM
242

Kết quả điểm thi phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 94

1/7/2020 9:49:15 AM
243

Kết quả điểm thi lại phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 95

1/7/2020 9:48:06 AM
244

Kết quả điểm thi bổ sung phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 92

1/7/2020 9:46:41 AM
245

Kết quả điểm thi lại phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 96

1/7/2020 9:45:48 AM
246

Kết quả điểm thi bổ sung phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 78

1/7/2020 9:44:26 AM
247

thời gian học tập đợt 09 Lớp Trung cấp LLCT – HC, hệ không tập trung - Khóa 94 (Năm 2018), dành cho cán bộ Hội Nông dân cấp xã, mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

1/3/2020 3:34:49 PM
248

thời gian học tập đợt 01 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 103 (Năm 2019), mở tại thành phố Phan Thiết

1/3/2020 3:33:40 PM
249

thời gian học tập đợt 07 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 100 (Năm 2019), mở tại huyện Bắc Bình

1/3/2020 3:32:34 PM
250

Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

12/27/2019 4:18:21 PM
251

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

12/27/2019 4:17:49 PM
252

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

12/27/2019 4:17:31 PM
253

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

12/27/2019 4:16:41 PM
254

Kết quả điểm thi phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 92

12/27/2019 2:50:26 PM
255

Kết quả điểm thi lại phần V.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 93

12/27/2019 2:46:04 PM
256

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 96

12/27/2019 2:43:43 PM
257

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 90

12/27/2019 2:43:13 PM
258

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 90

12/27/2019 2:42:07 PM
259

Kết quả điểm bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 95

12/27/2019 2:39:16 PM
260

Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên chính - Khóa 10 (Năm 2019)

12/27/2019 1:49:52 PM
261

Lịch giảng các lớp tháng 01 - 2020 (lần 4)

12/26/2019 10:14:38 AM
262

Kết quả điểm kiểm tra lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên chính - Khóa 10 (Năm 2019)

12/23/2019 3:42:02 PM
263

Kết quả điểm kiểm tra 1 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên chính - Khóa 10 (Năm 2019)

12/23/2019 3:41:14 PM
264

Kế hoạch mở lớp tháng 01 - năm 2020

12/23/2019 9:46:34 AM
265

Kết quả điểm thi phần VI Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 100

12/20/2019 2:56:44 PM
266

Kết quả điểm thi phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 96

12/20/2019 2:56:09 PM
267

Kết quả điểm thi phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 100

12/20/2019 2:55:22 PM
268

Kết quả điểm thi phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 95

12/20/2019 2:54:40 PM
269

Kết quả điểm thi phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 98

12/20/2019 2:53:52 PM
270

Kết quả điểm bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 98

12/20/2019 2:52:44 PM
271

Kết quả điểm thi bổ sung phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

12/20/2019 2:51:07 PM
272

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

12/16/2019 3:45:01 PM
273

Giới thiệu thông tin tháng 11 năm 2019

12/13/2019 2:30:21 PM
274

Kết quả điểm thi phần VI Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 95

12/12/2019 2:38:46 PM
275

Kết quả điểm thi bổ sung phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 97

12/12/2019 2:37:33 PM
276

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

12/12/2019 2:36:51 PM
277

Kết quả điểm thi bổ sung phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 97

12/12/2019 2:35:49 PM
278

Kết quả điểm thi bổ sung phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 94

12/12/2019 2:35:09 PM
279

Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên chính - Khóa 9 (Năm 2019)

12/12/2019 2:32:40 PM
280

Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 35 (Năm 2019)

12/12/2019 2:30:41 PM
281

Kết quả điểm tiểu luận bổ sung Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên chính - Khóa 9 (Năm 2019)

12/12/2019 2:29:21 PM
282

Kết quả điểm tiểu luận bổ sung lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên chính - Khóa 9 (Năm 2019)

12/12/2019 2:27:33 PM
283

Kết quả điểm kiểm tra lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 35 (Năm 2019)

12/12/2019 2:24:56 PM
284

Kết quả điểm kiểm tra bổ sung lần 1 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên chính - Khóa 9 (Năm 2019)

12/12/2019 2:23:02 PM
285

Kết quả điểm bổ sung bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

12/12/2019 2:19:31 PM
286

Kết quả điểm khóa tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

12/12/2019 10:49:09 AM
287

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

12/12/2019 10:48:00 AM
288

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

12/12/2019 10:47:39 AM
289

Kết quả điểm thi tốt nghiệp bổ sung khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 83

12/12/2019 10:46:31 AM
290

Kết quả điểm thi tốt nghiệp bổ sung khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 80

12/12/2019 10:45:37 AM
291

Kết quả điểm thi tốt nghiệp bổ sung khối kiến thức 2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 83

12/12/2019 10:42:49 AM
292

Kết quả điểm thi tốt nghiệp bổ sung khối kiến thức 2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 80

12/12/2019 10:41:46 AM
293

Kết quả điểm thi tốt nghiệp bổ sung khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 83

12/12/2019 10:40:57 AM
294

Kết quả điểm thi tốt nghiệp bổ sung khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 80

12/12/2019 10:39:50 AM
295

thay đổi thời gian họp Ban cán sự lớp, họp Hội đồng xét tốt nghiệp, xét thi đua - khen thưởng và tổng kết, bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên chính - Khóa 10 (Năm 2019)

12/11/2019 10:27:49 AM
296

thời gian học tập đợt 08 Lớp Trung cấp LLCT – HC, hệ đào tạo tại chức Khóa 94 (2018 - 2020), dành cho cán bộ Hội Nông dân cấp xã, mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

12/11/2019 10:27:17 AM
297

Bản tin thông tin lý luận và thực tiễn số 4 - Năm 2019

11/29/2019 8:45:48 AM
298

Kết quả điểm thi phần V.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

11/28/2019 3:24:11 PM
299

Kết quả điểm thi phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

11/28/2019 3:22:34 PM
300

Kết quả điểm thi phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

11/28/2019 3:20:54 PM
301

Kết quả điểm thi phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 90

11/28/2019 3:17:22 PM
302

Kết quả điểm thi phần V.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

11/28/2019 3:15:17 PM
303

Kết quả điểm thi phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

11/28/2019 3:13:22 PM
304

Kết quả điểm thi phần VI Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

11/28/2019 3:09:51 PM
305

Kết quả điểm bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

11/28/2019 3:07:47 PM
306

Kết quả điểm thi bổ sung - thi lại phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

11/28/2019 3:04:43 PM
307

Kết quả điểm thi bổ sung phần VI Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

11/28/2019 3:02:54 PM
308

Kết quả điểm thi bổ sung phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

11/28/2019 3:01:45 PM
309

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

11/28/2019 3:01:07 PM
310

Kết quả điểm thi bổ sung phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

11/28/2019 2:57:56 PM
311

Lịch giảng các lớp tháng 12 - 2019 (lần 5)

11/28/2019 2:53:18 PM
312

Kết quả điểm kiểm tra lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên chính - Khóa 9 (Năm 2019)

11/28/2019 2:41:05 PM
313

Kết quả điểm kiểm tra lần 1 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên chính - Khóa 9 (Năm 2019)

11/28/2019 2:36:05 PM
314

Kết quả điểm kiểm tra lần 1 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 35 (Năm 2019)

11/28/2019 2:34:24 PM
315

Kế hoạch mở lớp tháng 12 - năm 2019

11/18/2019 3:33:40 PM
316

Kết quả điểm thi phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

11/15/2019 2:41:08 PM
317

Kết quả điểm thi phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 96

11/15/2019 2:37:45 PM
318

Kết quả điểm khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

11/15/2019 2:17:45 PM
319

Kết quả điểm khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 88

11/15/2019 2:14:42 PM
320

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

11/15/2019 2:08:32 PM
321

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

11/15/2019 2:04:56 PM
322

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

11/15/2019 2:02:06 PM
323

Kết quả điểm thi lại tốt nghiệp khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 85

11/15/2019 1:57:18 PM
324

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 88

11/15/2019 10:48:02 AM
325

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 88

11/15/2019 10:46:10 AM
326

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 88

11/15/2019 10:43:52 AM
327

Kết quả điểm thi lại tốt nghiệp khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87

11/15/2019 10:38:22 AM
328

Kết quả điểm thi lại tốt nghiệp khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 84

11/15/2019 10:35:47 AM
329

Kết quả điểm thi lại tốt nghiệp khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 85

11/15/2019 10:32:47 AM
330

Kết quả điểm thi phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

11/15/2019 10:25:22 AM
331

Kết quả điểm thi phần VI Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 98

11/15/2019 10:20:11 AM
332

Kết quả điểm thi phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 97

11/15/2019 9:51:43 AM
333

triệu tập học viên Lớp Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã - Năm 2019

11/12/2019 4:46:15 PM
334

Giới thiệu thông tin tháng 10 năm 2019

11/11/2019 3:04:07 PM
335

thời gian học tập đợt 13 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 93 (2018 - 2019), mở tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã LaGi

11/8/2019 1:31:58 PM
336

Thời gian học tập đợt 01 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 101 (2019 - 2021) mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

11/8/2019 1:30:59 PM
337

Kết quả điểm thi phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 90

11/6/2019 10:56:05 AM
338

Kết quả điểm thi phần V.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 97

11/6/2019 10:53:00 AM
339

Kết quả điểm thi phần V.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 99

11/6/2019 10:44:40 AM
340

Kết quả điểm thi lại phần V.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

11/6/2019 10:34:49 AM
341

Thời gian học tập đợt 09 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 97 (2018 - 2020) mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

11/6/2019 10:29:47 AM
342

thời gian học tập đợt 09 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức Khoá 95 (2018 - 2020)

11/6/2019 10:27:45 AM
343

Kết quả điểm thi lại phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

11/6/2019 9:25:45 AM
344

Kết quả điểm thi bổ sung phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 90

11/6/2019 9:23:45 AM
345

Kết quả điểm thi bổ sung phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

11/6/2019 9:21:28 AM
346

Kết quả điểm thi lại phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 94

11/6/2019 9:15:36 AM
347

Kết quả điểm thi bổ sung phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 96

11/6/2019 9:09:15 AM
348

Kết quả điểm thi bổ sung, thi lại phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 92

11/5/2019 4:44:51 PM
349

Kết quả điểm thi lại phần VI Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

11/5/2019 4:41:23 PM
350

Kết quả điểm thi bổ sung, thi lại phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

11/5/2019 4:39:01 PM
351

Kết quả điểm thi bổ sung, thi lại phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

11/5/2019 4:38:58 PM
352

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 78

11/5/2019 4:36:57 PM
353

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 75

11/5/2019 4:33:32 PM
354

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 78

11/5/2019 4:23:24 PM
355

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

11/5/2019 4:20:11 PM
356

Kết quả điểm bổ sung Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87

11/5/2019 4:17:12 PM
357

Kết quả điểm thi bổ sung phần V.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 92

11/5/2019 4:11:10 PM
358

Kết quả điểm thi bổ sung phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 86

11/5/2019 4:08:33 PM
359

Kết quả điểm thi lại phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

11/5/2019 4:06:07 PM
360

triệu tập học viên Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chính quyền cơ sở - Lớp thứ hai (Năm 2019), mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

11/5/2019 10:33:33 AM
361

kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 11 năm 2019

11/4/2019 9:34:03 AM
362

tuyển sinh Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung - Khoá 106 (2019 - 2021) mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

11/4/2019 9:32:49 AM
363

tuyển sinh Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung - Khoá 105 (2019 - 2021) mở tại huyện Đức Linh

11/4/2019 9:32:06 AM
364

thời gian học tập đợt 06 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 100 (2019 - 2020) mở tại huyện Bắc Bình

11/4/2019 8:34:24 AM
365

Lịch giảng các lớp tháng 11 - 2019 (lần 6)

10/30/2019 1:57:02 PM
366

triệu tập học viên Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chính quyền cơ sở - Lớp thứ nhất (Năm 2019), mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

10/28/2019 10:44:00 AM
367

Kế hoạch mở lớp tháng 11 - năm 2019

10/18/2019 2:38:19 PM
368

triệu tập học viên Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên chính - Khóa 10 (Năm 2019)

10/18/2019 9:53:03 AM
369

Kết quả điểm thi phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 90

10/17/2019 10:36:42 AM
370

Kết quả điểm thi phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 95

10/17/2019 10:36:12 AM
371

Kết quả điểm thi phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 98

10/17/2019 10:35:45 AM
372

Kết quả điểm thi phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 97

10/17/2019 10:34:45 AM
373

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

10/17/2019 10:32:25 AM
374

Kết quả điểm thi bổ sung - thi lại phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

10/17/2019 10:31:09 AM
375

Kết quả điểm thi bổ sung phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

10/17/2019 10:28:30 AM
376

Kết quả điểm thi lại phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 98

10/17/2019 10:26:42 AM
377

Kết quả điểm thi bổ sung phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

10/17/2019 10:25:37 AM
378

Giới thiệu thông tin tháng 9 năm 2019

10/15/2019 6:56:18 PM
379

Kết quả điểm tiểu luận bổ sung cuối khóa Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 34 (Năm 2019)

10/11/2019 5:05:56 PM
380

Kết quả điểm kiểm tra lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 32 (Năm 2019)

10/11/2019 5:04:06 PM
381

Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 32 (Năm 2019)

10/11/2019 5:01:13 PM
382

Kết quả điểm kiểm tra lần 1 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 32 (Năm 2019)

10/9/2019 10:20:40 AM
383

Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 34 (Năm 2019)

10/9/2019 10:20:04 AM
384

Kết quả điểm kiểm tra lại lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 34 (Năm 2019)

10/9/2019 10:19:02 AM
385

Kết quả điểm thi phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

10/4/2019 5:14:44 PM
386

Kết quả điểm thi phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 99

10/4/2019 5:14:04 PM
387

Kết quả điểm thi bổ sung phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

10/4/2019 5:12:55 PM
388

Kết quả điểm thi bổ sung phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

10/4/2019 5:12:14 PM
389

Kết quả điểm thi bổ sung Bài thu hoạch bổ sung Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

10/4/2019 5:11:09 PM
390

thời gian học tập đợt 05 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 100 (2019 - 2020) mở tại huyện Bắc Bình

10/4/2019 5:09:16 PM
391

thời gian học tập đợt 08 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức Khoá 96 (2018 - 2020), mở tại huyện Hàm Thuận Nam

10/4/2019 5:08:40 PM
392

thời gian học tập đợt 08 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức Khoá 99 (2019 - 2020), mở tại huyện Đức Linh

10/4/2019 5:08:04 PM
393

kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 10 năm 2019

10/4/2019 4:57:19 PM
394

Lịch giảng các lớp tháng 10 - 2019 (lần 7)

10/1/2019 5:00:23 PM
395

Kết quả tuyển sinh và thời gian khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ đào tạo tại chức - Khóa 102 (2019 - 2021), mở tại huyện Hàm Thuận Bắc

10/1/2019 11:01:17 AM
396

Kết quả tuyển sinh và thời gian khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ đào tạo tại chức - Khóa 101 (2019 - 2021), mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

9/30/2019 4:56:13 PM
397

thời gian học tập đợt 08 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 99 (2019 - 2020) mở tại huyện Đức Linh

9/30/2019 4:12:34 PM
398

Thời gian thi tốt nghiệp cuối khóa Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 89 (2018 - 2019)

9/30/2019 4:11:36 PM
399

kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp về thực hiện giờ nghĩa vụ của giảng viên - Năm 2019

9/25/2019 4:12:18 PM
400

Thời gian thi tốt nghiệp cuối khóa Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 91 (2018 - 2019)

9/23/2019 4:09:39 PM
401

Kế hoạch mở lớp tháng 10 - năm 2019

9/19/2019 9:21:57 AM
402

Kết quả điểm thi phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 97

9/18/2019 5:00:07 PM
403

Kết quả điểm thi phần VI Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

9/18/2019 4:58:47 PM
404

Kết quả điểm thi phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

9/18/2019 4:57:54 PM
405

Kết quả điểm thi phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

9/18/2019 4:57:04 PM
406

Kết quả điểm thi bổ sung Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

9/18/2019 4:55:41 PM
407

triệu tập học viên Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên - Khóa 35 (Năm 2019)

9/17/2019 3:36:01 PM
408

triệu tập học viên Lớp Bồi kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho Ban Thường vụ chuyên trách Hội Liên hiệp phụ nữ cấp huyện và cán bộ Hội chuyên trách Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh - Năm 2019

9/17/2019 3:34:00 PM
409

triệu tập học viên Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chính quyền cơ sở - Khóa 1 và Khóa 2 (Năm 2019) mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

9/17/2019 3:30:04 PM
410

Giới thiệu thông tin tháng 8 năm 2019

9/11/2019 3:47:27 PM
411

Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 33 (Năm 2019)

9/11/2019 2:40:06 PM
412

Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 31 (Năm 2019)

9/11/2019 2:39:38 PM
413

Kết quả điểm thi phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

9/11/2019 2:37:56 PM
414

Kết quả điểm thi phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

9/11/2019 2:37:25 PM
415

Kết quả điểm thi phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

9/11/2019 2:36:54 PM
416

Kết quả điểm kiểm tra lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 33 (Năm 2019)

9/11/2019 2:34:59 PM
417

Kết quả điểm kiểm tra lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 34 (Năm 2019)

9/11/2019 2:33:44 PM
418

thời gian học tập đợt 04 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 100 (2019 - 2020) mở tại huyện Bắc Bình

9/11/2019 2:31:28 PM
419

Thời gian thi tốt nghiệp cuối khóa Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 88 (2018 - 2019), mở tại huyện Hàm Tân

9/11/2019 2:30:54 PM
420

kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 9 năm 2019

9/5/2019 2:38:46 PM
421

Kết quả điểm kiểm tra lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 31 (Năm 2019)

9/5/2019 10:16:31 AM
422

Kết quả điểm kiểm tra lần 1 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 33 (Năm 2019)

9/5/2019 10:15:41 AM
423

thời gian học tập đợt 06 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 94 (2018 - 2020), dành cho cán bộ Hội Nông dân cấp xã, mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

9/5/2019 10:14:43 AM
424

thời gian học tập đợt 11 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 93 (2018 - 2019), mở tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã LaGi

9/5/2019 8:26:57 AM
425

Bản tin thông tin lý luận và thực tiễn số 3 - Năm 2019

9/5/2019 8:25:45 AM
426

tuyển sinh các Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên chính - Khóa 9 và Khóa 10 (Năm 2019)

8/30/2019 10:25:58 AM
427

Kết quả điểm kiểm tra lần 1 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 31 (Năm 2019)

8/29/2019 4:54:25 PM
428

Kết quả điểm kiểm tra lần 1 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 34 (Năm 2019)

8/29/2019 4:54:06 PM
429

Kết quả điểm Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - khoá 93 (2018 - 2019) mở tại thị xã LaGi

8/29/2019 4:51:32 PM
430

thời gian học tập đợt 07 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 95 (2018 - 2020)

8/29/2019 4:31:45 PM
431

Thời gian học tập đợt 07 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 97 (2018 - 2020) mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

8/29/2019 4:30:32 PM
432

Lịch giảng các lớp tháng 9 - 2019 (lần 7)

8/27/2019 4:52:44 PM
433

Kết quả điểm thi phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 88

8/27/2019 4:52:13 PM
434

Kết quả điểm thi phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

8/27/2019 4:51:41 PM
435

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 97

8/27/2019 4:50:25 PM
436

Kết quả điểm thi phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 92

8/27/2019 4:49:45 PM
437

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

8/27/2019 4:47:09 PM
438

Kết quả điểm thi phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

8/23/2019 10:31:17 AM
439

Kết quả điểm thi phần V.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 92

8/23/2019 10:30:43 AM
440

Kết quả điểm thi phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 94

8/23/2019 10:29:48 AM
441

Kết quả điểm thi phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 88

8/23/2019 10:29:03 AM
442

thời gian họp lớp, họp Hội đồng xét tốt nghiệp, xét TĐ - KT và tổng kết, bế giảng Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 85 (2017 - 2019), mở tại huyện Tuy Phong

8/23/2019 10:26:57 AM
443

thời gian họp lớp, họp Hội đồng xét tốt nghiệp, xét TĐ - KT và tổng kết, bế giảng Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 84 (2017 - 2019), mở tại huyện Bắc Bình

8/23/2019 10:26:16 AM
444

thời gian hợp lớp, họp hội đồng xét tốt nghiệp, xét TĐ-KT và tổng kết, bế giảng Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 87 (20187- 2019) mở tại Trường Chính trị Bình Thuận

8/22/2019 4:11:12 PM
445

thời gian học tập đợt 07 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 96 (2018 - 2020), mở tại huyện Hàm Thuận Nam

8/21/2019 2:25:00 PM
446

Giới thiệu thông tin tháng 7 năm 2019

8/19/2019 4:41:33 PM
447

tuyển sinh Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên - Khóa 35 (Năm 2019)

8/19/2019 3:23:57 PM
448

Kế hoạch mở lớp tháng 9 - năm 2019

8/16/2019 4:55:54 PM
449

thời gian hợp lớp, hướng dẫn chung khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - khoá 88 (2018 - 2019) mở tại huyện Hàm Tân

8/16/2019 4:27:23 PM
450

thời gian học tập đợt 10 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - khoá 93 (2018 - 2019) mở tại thị xã LaGi

8/16/2019 4:24:59 PM
451

thời gian học tập đợt 06 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - khoá 96 (2018 - 2020) mở tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hàm Thuận Nam

8/16/2019 4:21:47 PM
452

Kết quả điểm thi bổ sung, thi lại phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

8/12/2019 10:57:55 AM
453

Kết quả điểm thi bổ sung phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 99

8/12/2019 10:57:00 AM
454

Kết quả điểm thi bổ sung phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

8/12/2019 10:56:22 AM
455

Kết quả điểm thi bổ sung phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

8/12/2019 10:55:41 AM
456

thời gian học tập đợt 03 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - khoá 100 (2019 - 2020) mở tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bắc Bình

8/12/2019 10:54:05 AM
457

Kết quả điểm thi lại phần VI Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

8/8/2019 2:03:18 PM
458

Kết quả điểm thi lại phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 98

8/8/2019 2:02:42 PM
459

Kết quả điểm thi lại phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 83

8/8/2019 2:01:48 PM
460

Kết quả điểm thi bổ sung, thi lại phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 95

8/8/2019 1:58:34 PM
461

Kết quả điểm thi bổ sung, thi lại phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 95

8/8/2019 1:57:36 PM
462

Kết quả điểm thi bổ sung phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

8/8/2019 1:55:59 PM
463

Kết quả điểm thi bổ sung phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 86

8/8/2019 1:55:26 PM
464

Kết quả điểm thi bổ sung phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

8/8/2019 1:54:55 PM
465

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 85

8/7/2019 1:53:04 PM
466

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87

8/6/2019 2:37:40 PM
467

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 85

8/6/2019 2:37:04 PM
468

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 85

8/6/2019 2:36:25 PM
469

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 84

8/6/2019 2:09:07 PM
470

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 84

8/6/2019 2:08:30 PM
471

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 84

8/6/2019 2:07:48 PM
472

kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 8 năm 2019

8/6/2019 10:28:03 AM
473

Kết quả điểm thi phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

8/2/2019 4:38:10 PM
474

Kết quả điểm thi phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 90

8/2/2019 4:37:28 PM
475

Kết quả điểm thi phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

8/2/2019 4:36:49 PM
476

Kết quả điểm thi phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 99

8/2/2019 4:35:48 PM
477

thời gian học tập đợt 06 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức Khoá 99 (2019 - 2020), mở tại huyện Đức Linh

7/29/2019 7:36:22 PM
478

Thời gian học tập đợt 11 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức Khoá 89 (2018 - 2019), mở tại huyện Hàm Thuận Bắc

7/29/2019 7:35:25 PM
479

Lịch giảng các lớp tháng 8 - 2019 (lần 9)

7/29/2019 7:33:32 PM
480

Kết quả điểm Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

7/19/2019 2:59:10 PM
481

Kết quả điểm bổ sung Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 92

7/19/2019 2:52:38 PM
482

Kết quả điểm bổ sung Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 90

7/19/2019 2:52:12 PM
483

Kết quả điểm bổ sung Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

7/19/2019 2:51:39 PM
484

Kết quả điểm bổ sung Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 88

7/19/2019 2:51:09 PM
485

Giới thiệu thông tin tháng 6 năm 2019

7/19/2019 2:39:35 PM
486

Giới thiệu thông tin tháng 5 năm 2019

7/19/2019 2:28:29 PM
487

Kết quả điểm thi phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 98

7/16/2019 2:52:20 PM
488

Kết quả điểm thi phần V.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

7/16/2019 2:50:52 PM
489

Lịch giảng các lớp tháng 7 - 2019 (lần 6)

7/12/2019 10:10:58 AM
490

Kế hoạch mở lớp tháng 8 - Năm 2019

7/12/2019 10:08:23 AM
491

về việc thay đổi mẫu con dấu mới của Trường Chính trị tỉnh BÌnh Thuận

7/12/2019 10:07:03 AM
492

Kết luận của Ban Giám hiệu tại cuộc họp rút kinh nghiệm học tập và rèn luyện của Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tập trung - Khoá 23 (Năm 2019)

7/4/2019 4:58:02 PM
493

Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2019

7/4/2019 4:12:48 PM
494

Kết quả điểm thi phần VI Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

7/3/2019 3:47:14 PM
495

Kết quả điểm thi phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 95

7/3/2019 3:43:33 PM
496

Kết quả điểm thi phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

7/3/2019 3:42:13 PM
497

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87

7/2/2019 3:20:57 PM
498

Kết quả điểm thi lại tốt nghiệp khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 86

7/2/2019 3:19:40 PM
499

Kết quả điểm thi vấn đáp phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

6/27/2019 4:28:48 PM
500

Kết quả điểm Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 90

6/27/2019 4:21:13 PM
501

Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa bổ sung Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 30 (Năm 2019)

6/27/2019 4:18:10 PM
502

Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa bổ sung Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 29 (Năm 2019)

6/27/2019 4:17:09 PM
503

Kết quả điểm kiểm tra bổ sung lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 30 (Năm 2019)

6/27/2019 4:14:51 PM
504

Kết quả điểm kiểm tra bổ sung lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 29 (Năm 2019)

6/27/2019 4:12:48 PM
505

Kết quả điểm kiểm tra bổ sung lần 1 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 29 (Năm 2019)

6/27/2019 4:10:53 PM
506

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87

6/25/2019 11:10:10 AM
507

Kết quả điểm khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 85

6/25/2019 10:49:37 AM
508

Kết quả điểm khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 84

6/25/2019 10:45:21 AM
509

Kết quả điểm khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87

6/25/2019 10:34:15 AM
510

Kết quả điểm thi tốt nghiệp bổ sung khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 22

6/25/2019 10:27:18 AM
511

Kế hoạch mở lớp tháng 7 - Năm 2019

6/21/2019 3:10:29 PM
512

Bản tin thông tin lý luận và thực tiễn số 2 - Năm 2019

6/21/2019 10:13:23 AM
513

về việc sử dụng hệ điều hành tác nghiệp Lotus note 8.5

6/20/2019 3:09:04 PM
514

Kết quả điểm thi phần VI Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 88

6/20/2019 3:07:24 PM
515

Kết quả điểm thi phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 98

6/20/2019 3:05:52 PM
516

Kết quả điểm thi phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 95

6/20/2019 3:03:34 PM
517

Kết quả điểm Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 92

6/20/2019 2:59:31 PM
518

Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 30 (Năm 2019)

6/15/2019 10:05:45 AM
519

Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 29 (Năm 2019)

6/15/2019 10:04:24 AM
520

Kết quả điểm kiểm tra lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 30 (Năm 2019)

6/15/2019 10:01:19 AM
521

Kết quả điểm kiểm tra lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 29 (Năm 2019)

6/15/2019 9:59:56 AM
522

Kết quả điểm kiểm tra lần 1 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 30 (Năm 2019)

6/15/2019 9:56:48 AM
523

Kết quả điểm kiểm tra lần 1 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 29 (Năm 2019)

6/15/2019 9:55:22 AM
524

Kết quả điểm thi tốt nghiệp bổ sung - khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 22

6/14/2019 10:54:40 AM
525

Thời gian học tập đợt 09 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 93 (2018 - 2019), mở tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã LaGi

6/12/2019 10:58:19 AM
526

Kết quả điểm thi phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 98

6/12/2019 10:57:14 AM
527

Kết quả điểm thi phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 96

6/12/2019 10:55:54 AM
528

Kết quả điểm thi phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

6/12/2019 10:54:34 AM
529

Kết quả điểm thi phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 97

6/12/2019 10:53:04 AM
530

Kết quả điểm thi phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 96

6/12/2019 10:51:47 AM
531

Kết quả điểm thi phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

6/12/2019 10:50:06 AM
532

Kết quả điểm thi phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

6/12/2019 10:48:24 AM
533

Kết quả điểm thi bổ sung phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 94

6/12/2019 10:46:42 AM
534

Thời gian học tập đợt 05 Lớp Trung cấp LLCT – HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 94 (2018 - 2020), dành cho cán bộ Hội Nông dân cấp xã, mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

6/11/2019 8:53:44 AM
535

Thời gian học tập đợt 05 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức Khoá 99 (2019 - 2020), mở tại huyện Đức Linh

6/6/2019 3:56:35 PM
536

Thời gian học tập đợt 10 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức Khoá 89 (2018 - 2019), mở tại huyện Hàm Thuận Bắc

6/6/2019 3:54:23 PM
537

Thời gian học tập đợt 05 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 96 (2018 - 2020), mở tại huyện Hàm Thuận Nam

6/6/2019 3:51:06 PM
538

Thời gian học tập đợt 02 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 100 (2019 - 2020), mở tại huyện Bắc Bình

6/6/2019 3:45:27 PM
539

Thời gian học tập đợt 05 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - khoá 97 (2018 - 2020) mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

6/6/2019 3:44:06 PM
540

Kết quả điểm phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 92

6/6/2019 9:07:29 AM
541

Kết quả điểm phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

6/6/2019 9:06:06 AM
542

Kết quả điểm Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 88

6/6/2019 9:04:40 AM
543

Kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 6 năm 2019

6/6/2019 8:54:16 AM
544

Triệu tập học viên Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác cho cán bộ Hội Người cao tuổi - Năm 2019

5/31/2019 2:51:54 PM
545

Tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên - Khóa 31 và Khóa 32 (Năm 2019)

5/31/2019 2:43:52 PM
546

Triệu tập học viên Lớp Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho chủ tịch, phó chủ tịch Hội Nông dân cấp xã - năm 2019

5/28/2019 4:57:58 PM
547

Thời gian học tập đợt 13 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 88 (2018 - 2019), mở tại huyện Hàm Tân

5/28/2019 4:48:04 PM
548

Lịch giảng các lớp tháng 6 - 2019(lần 6)

5/28/2019 4:46:45 PM
549

Kế hoạch mở lớp tháng 6 - năm 2019

5/28/2019 3:40:21 PM
550

Kết quả điểm phần VI Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 90

5/23/2019 3:32:59 PM
551

Kết quả điểm phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 88

5/23/2019 3:30:58 PM
552

Kết quả điểm phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 95

5/23/2019 3:29:33 PM
553

Kết quả điểm thi bổ sung bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87

5/23/2019 3:27:49 PM
554

Về việc tuyển giảng viên

5/23/2019 3:19:11 PM
555

Kết quả điểm phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 95

5/15/2019 10:19:11 AM
556

Kết quả điểm phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

5/15/2019 10:17:56 AM
557

Kết quả điểm thi lại phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 84

5/15/2019 10:16:46 AM
558

Kết quả điểm thi bổ sung phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87

5/15/2019 10:15:02 AM
559

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87

5/15/2019 10:11:43 AM
560

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 84

5/15/2019 10:10:57 AM
561

Giới thiệu thông tin tháng 4 năm 2019

5/15/2019 7:54:59 AM
562

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

5/14/2019 4:14:04 PM
563

Thông tư số 10/2017/TT-BNV về quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

5/14/2019 4:11:32 PM
564

Thông tư số 01/2018/TT-BNV về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

5/14/2019 4:08:39 PM
565

Giới thiệu thông tin tháng 4 năm 2019

5/14/2019 3:42:54 PM
566

Kết quả điểm thi vấn đáp phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

5/10/2019 9:02:26 AM
567

Kết quả điểm thi phần VI Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

5/10/2019 9:00:45 AM
568

Kết quả điểm thi phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

5/10/2019 8:59:05 AM
569

Kết quả điểm thi phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 96

5/10/2019 8:55:34 AM
570

Kết quả điểm thi phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

5/10/2019 8:53:49 AM
571

Kết quả điểm thi phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

5/10/2019 8:48:19 AM
572

Kết quả điểm thi phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 94

5/10/2019 8:46:48 AM
573

Kết quả điểm thi bổ sung phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87

5/10/2019 8:44:53 AM
574

Kết quả điểm thi bổ sung phần V.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87

5/10/2019 8:43:16 AM
575

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 22

5/10/2019 8:41:06 AM
576

Kết quả điểm bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

5/10/2019 8:30:04 AM
577

Kết quả điểm thi phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

5/9/2019 2:30:40 PM
578

Kết quả điểm thi phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87

5/9/2019 2:29:18 PM
579

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87

5/9/2019 2:28:03 PM
580

Kết quả điểm thi bổ sung phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 22

5/9/2019 2:26:52 PM
581

Kết quả điểm thi bổ sung phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87

5/9/2019 2:25:03 PM
582

Kết quả điểm thi bổ sung bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 85

5/9/2019 2:23:19 PM
583

Kết quả điểm thi bổ sung phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 86

5/9/2019 2:20:00 PM
584

Kết quả điểm thi bổ sung phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

5/9/2019 2:18:21 PM
585

Kết quả điểm thi phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

5/9/2019 2:16:05 PM
586

Kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 5 năm 2019

5/4/2019 3:10:25 PM
587

Thời gian học tập đợt 08 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93 (2018 - 2019), mở tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã LaGi

5/4/2019 3:05:04 PM
588

Thời gian học tập đợt 04 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 95 (2018 - 2019), mở tại huyện Tuy Phong

5/4/2019 2:50:12 PM
589

Thời gian học tập đợt 12 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 88 (2018 - 2019), mở tại huyện Hàm Tân

5/2/2019 10:10:39 AM
590

Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 27 (Năm 2018)

4/27/2019 1:00:14 PM
591

Kết quả điểm kiểm tra lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 27 (Năm 2018)

4/27/2019 12:58:21 PM
592

Kết quả điểm kiểm tra lần 1 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 27 (Năm 2018)

4/27/2019 12:56:21 PM
593

Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên dành cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận

4/27/2019 12:36:13 PM
594

Kết quả điểm kiểm tra bổ sung lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên dành cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận

4/27/2019 12:33:49 PM
595

Kết quả điểm kiểm tra lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên dành cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận

4/27/2019 12:31:33 PM
596

Kết quả điểm kiểm tra bổ sung lần 1 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên dành cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận

4/27/2019 12:29:19 PM
597

Kết quả điểm kiểm tra lần 1 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên dành cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận

4/27/2019 12:27:20 PM
598

Lịch giảng các lớp tháng 5 - 2019 (lần 8)

4/25/2019 4:11:50 PM
599

Thời gian học tập đợt 04 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức Khoá 99 (2019 - 2020), mở tại huyện Đức Linh

4/24/2019 3:47:06 PM
600

Thời gian học tập đợt 09 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức Khoá 89 (2018 - 2019), mở tại huyện Hàm Thuận Bắc

4/24/2019 3:41:46 PM
601

Kết quả điểm khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 86

4/24/2019 3:34:04 PM
602

Kết quả điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 86

4/24/2019 3:30:53 PM
603

Kết quả điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 86

4/22/2019 8:37:45 AM
604

Lịch giảng các lớp tháng 4 - Năm 2019 (lần 7)

4/22/2019 8:25:11 AM
605

Lịch giảng các lớp tháng 3 - Năm 2019 (lần 9)

4/22/2019 8:24:16 AM
606

Kết quả điểm thi phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 90

4/22/2019 8:17:45 AM
607

Điểm kiểm tra lần 2 Lớp BDKT-QLNN chương trình chuyên viên khóa 26 - Năm 2019

4/22/2019 8:15:57 AM
608

Điểm kiểm tra lần 1 Lớp BDKT-QLNN chương trình chuyên viên khóa 26 - Năm 2019

4/22/2019 8:14:49 AM
609

Điểm kiểm tra lần 2 Lớp BDKT-QLNN chương trình chuyên viên khóa 28 - Năm 2019

4/22/2019 8:13:12 AM
610

Thời gian học tập đợt 04 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 96 (2018 - 2020), mở tại huyện Hàm Thuận Nam

4/22/2019 7:52:08 AM
611

Thời gian học tập đợt 04 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - khoá 97 (2018 - 2020) mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

4/22/2019 7:42:46 AM
612

Triệu tập học viên học Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên - Khoá 30 (Năm 2019), mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

4/19/2019 4:30:34 PM
613

Bản tin thông tin lý luận và thực tiễn số 1 - Năm 2019

4/19/2019 2:22:11 PM
614

Bản tin thông tin lý luận và thực tiễn số 1 - Năm 2018

4/19/2019 2:21:13 PM
615

Lịch sử Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

4/19/2019 2:09:47 PM
616

Tài liệu Bồi dưỡng ngạch chuyên viên

4/19/2019 11:01:57 AM
617

Tài liệu Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

4/19/2019 10:59:35 AM
618

Thời gian học tập đợt 07 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 93 (2018 - 2019), mở tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã LaGi

4/19/2019 9:58:39 AM
619

Về việc sắp xếp tổ chức, bộ máy các phòng, khoa thuộc Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

4/17/2019 4:46:13 PM
620

Thời gian học tập đợt 7 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 92 (2018 - 2019), mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

4/17/2019 2:31:00 PM
621

Điểm kiểm tra lần 1 Lớp BDKT-QLNN chương trình chuyên viên khóa 28 - Năm 2019

4/17/2019 2:22:38 PM
622

Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

4/17/2019 2:04:40 PM
623

Kế hoạch mở lớp tháng 5 năm 2019

4/17/2019 2:00:33 PM
624

Lịch giảng các lớp tháng 02 - Năm 2019 (lần 6)

4/17/2019 1:58:39 PM
625

Lịch giảng các lớp tháng 01 - Năm 2019 (lần 3)

4/17/2019 1:57:00 PM