Thông tin khoa học tư liệu

STT Tiêu đề Ngày phát hành Tác giả
1

triệu tập học viên Lớp Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã - Năm 2019

11/12/2019 4:46:15 PM
2

Giới thiệu thông tin tháng 10 năm 2019

11/11/2019 3:04:07 PM
3

thời gian học tập đợt 13 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 93 (2018 - 2019), mở tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã LaGi

11/8/2019 1:31:58 PM
4

Thời gian học tập đợt 01 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 101 (2019 - 2021) mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

11/8/2019 1:30:59 PM
5

Kết quả điểm thi phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 90

11/6/2019 10:56:05 AM
6

Kết quả điểm thi phần V.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 97

11/6/2019 10:53:00 AM
7

Kết quả điểm thi phần V.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 99

11/6/2019 10:44:40 AM
8

Kết quả điểm thi lại phần V.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

11/6/2019 10:34:49 AM
9

Thời gian học tập đợt 09 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 97 (2018 - 2020) mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

11/6/2019 10:29:47 AM
10

thời gian học tập đợt 09 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức Khoá 95 (2018 - 2020)

11/6/2019 10:27:45 AM
11

Kết quả điểm thi lại phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

11/6/2019 9:25:45 AM
12

Kết quả điểm thi bổ sung phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 90

11/6/2019 9:23:45 AM
13

Kết quả điểm thi bổ sung phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

11/6/2019 9:21:28 AM
14

Kết quả điểm thi lại phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 94

11/6/2019 9:15:36 AM
15

Kết quả điểm thi bổ sung phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 96

11/6/2019 9:09:15 AM
16

Kết quả điểm thi bổ sung, thi lại phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 92

11/5/2019 4:44:51 PM
17

Kết quả điểm thi lại phần VI Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

11/5/2019 4:41:23 PM
18

Kết quả điểm thi bổ sung, thi lại phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

11/5/2019 4:39:01 PM
19

Kết quả điểm thi bổ sung, thi lại phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

11/5/2019 4:38:58 PM
20

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 78

11/5/2019 4:36:57 PM
21

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 75

11/5/2019 4:33:32 PM
22

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 78

11/5/2019 4:23:24 PM
23

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

11/5/2019 4:20:11 PM
24

Kết quả điểm bổ sung Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87

11/5/2019 4:17:12 PM
25

Kết quả điểm thi bổ sung phần V.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 92

11/5/2019 4:11:10 PM
26

Kết quả điểm thi bổ sung phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 86

11/5/2019 4:08:33 PM
27

Kết quả điểm thi lại phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

11/5/2019 4:06:07 PM
28

triệu tập học viên Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chính quyền cơ sở - Lớp thứ hai (Năm 2019), mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

11/5/2019 10:33:33 AM
29

kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 11 năm 2019

11/4/2019 9:34:03 AM
30

tuyển sinh Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung - Khoá 106 (2019 - 2021) mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

11/4/2019 9:32:49 AM
31

tuyển sinh Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung - Khoá 105 (2019 - 2021) mở tại huyện Đức Linh

11/4/2019 9:32:06 AM
32

thời gian học tập đợt 06 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 100 (2019 - 2020) mở tại huyện Bắc Bình

11/4/2019 8:34:24 AM
33

Lịch giảng các lớp tháng 11 - 2019 (lần 5)

10/30/2019 1:57:02 PM
34

triệu tập học viên Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chính quyền cơ sở - Lớp thứ nhất (Năm 2019), mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

10/28/2019 10:44:00 AM
35

Kế hoạch mở lớp tháng 11 - năm 2019

10/18/2019 2:38:19 PM
36

triệu tập học viên Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên chính - Khóa 10 (Năm 2019)

10/18/2019 9:53:03 AM
37

Kết quả điểm thi phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 90

10/17/2019 10:36:42 AM
38

Kết quả điểm thi phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 95

10/17/2019 10:36:12 AM
39

Kết quả điểm thi phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 98

10/17/2019 10:35:45 AM
40

Kết quả điểm thi phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 97

10/17/2019 10:34:45 AM
41

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

10/17/2019 10:32:25 AM
42

Kết quả điểm thi bổ sung - thi lại phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

10/17/2019 10:31:09 AM
43

Kết quả điểm thi bổ sung phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

10/17/2019 10:28:30 AM
44

Kết quả điểm thi lại phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 98

10/17/2019 10:26:42 AM
45

Kết quả điểm thi bổ sung phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

10/17/2019 10:25:37 AM
46

Giới thiệu thông tin tháng 9 năm 2019

10/15/2019 6:56:18 PM
47

Kết quả điểm tiểu luận bổ sung cuối khóa Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 34 (Năm 2019)

10/11/2019 5:05:56 PM
48

Kết quả điểm kiểm tra lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 32 (Năm 2019)

10/11/2019 5:04:06 PM
49

Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 32 (Năm 2019)

10/11/2019 5:01:13 PM
50

Kết quả điểm kiểm tra lần 1 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 32 (Năm 2019)

10/9/2019 10:20:40 AM
51

Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 34 (Năm 2019)

10/9/2019 10:20:04 AM
52

Kết quả điểm kiểm tra lại lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 34 (Năm 2019)

10/9/2019 10:19:02 AM
53

Kết quả điểm thi phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

10/4/2019 5:14:44 PM
54

Kết quả điểm thi phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 99

10/4/2019 5:14:04 PM
55

Kết quả điểm thi bổ sung phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

10/4/2019 5:12:55 PM
56

Kết quả điểm thi bổ sung phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

10/4/2019 5:12:14 PM
57

Kết quả điểm thi bổ sung Bài thu hoạch bổ sung Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

10/4/2019 5:11:09 PM
58

thời gian học tập đợt 05 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 100 (2019 - 2020) mở tại huyện Bắc Bình

10/4/2019 5:09:16 PM
59

thời gian học tập đợt 08 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức Khoá 96 (2018 - 2020), mở tại huyện Hàm Thuận Nam

10/4/2019 5:08:40 PM
60

thời gian học tập đợt 08 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức Khoá 99 (2019 - 2020), mở tại huyện Đức Linh

10/4/2019 5:08:04 PM
61

kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 10 năm 2019

10/4/2019 4:57:19 PM
62

Lịch giảng các lớp tháng 10 - 2019 (lần 7)

10/1/2019 5:00:23 PM
63

Kết quả tuyển sinh và thời gian khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ đào tạo tại chức - Khóa 102 (2019 - 2021), mở tại huyện Hàm Thuận Bắc

10/1/2019 11:01:17 AM
64

Kết quả tuyển sinh và thời gian khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ đào tạo tại chức - Khóa 101 (2019 - 2021), mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

9/30/2019 4:56:13 PM
65

thời gian học tập đợt 08 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 99 (2019 - 2020) mở tại huyện Đức Linh

9/30/2019 4:12:34 PM
66

Thời gian thi tốt nghiệp cuối khóa Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 89 (2018 - 2019)

9/30/2019 4:11:36 PM
67

kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp về thực hiện giờ nghĩa vụ của giảng viên - Năm 2019

9/25/2019 4:12:18 PM
68

Thời gian thi tốt nghiệp cuối khóa Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 91 (2018 - 2019)

9/23/2019 4:09:39 PM
69

Kế hoạch mở lớp tháng 10 - năm 2019

9/19/2019 9:21:57 AM
70

Kết quả điểm thi phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 97

9/18/2019 5:00:07 PM
71

Kết quả điểm thi phần VI Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

9/18/2019 4:58:47 PM
72

Kết quả điểm thi phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

9/18/2019 4:57:54 PM
73

Kết quả điểm thi phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

9/18/2019 4:57:04 PM
74

Kết quả điểm thi bổ sung Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

9/18/2019 4:55:41 PM
75

triệu tập học viên Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên - Khóa 35 (Năm 2019)

9/17/2019 3:36:01 PM
76

triệu tập học viên Lớp Bồi kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho Ban Thường vụ chuyên trách Hội Liên hiệp phụ nữ cấp huyện và cán bộ Hội chuyên trách Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh - Năm 2019

9/17/2019 3:34:00 PM
77

triệu tập học viên Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chính quyền cơ sở - Khóa 1 và Khóa 2 (Năm 2019) mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

9/17/2019 3:30:04 PM
78

Giới thiệu thông tin tháng 8 năm 2019

9/11/2019 3:47:27 PM
79

Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 33 (Năm 2019)

9/11/2019 2:40:06 PM
80

Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 31 (Năm 2019)

9/11/2019 2:39:38 PM
81

Kết quả điểm thi phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

9/11/2019 2:37:56 PM
82

Kết quả điểm thi phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

9/11/2019 2:37:25 PM
83

Kết quả điểm thi phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

9/11/2019 2:36:54 PM
84

Kết quả điểm kiểm tra lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 33 (Năm 2019)

9/11/2019 2:34:59 PM
85

Kết quả điểm kiểm tra lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 34 (Năm 2019)

9/11/2019 2:33:44 PM
86

thời gian học tập đợt 04 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 100 (2019 - 2020) mở tại huyện Bắc Bình

9/11/2019 2:31:28 PM
87

Thời gian thi tốt nghiệp cuối khóa Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 88 (2018 - 2019), mở tại huyện Hàm Tân

9/11/2019 2:30:54 PM
88

kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 9 năm 2019

9/5/2019 2:38:46 PM
89

Kết quả điểm kiểm tra lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 31 (Năm 2019)

9/5/2019 10:16:31 AM
90

Kết quả điểm kiểm tra lần 1 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 33 (Năm 2019)

9/5/2019 10:15:41 AM
91

thời gian học tập đợt 06 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 94 (2018 - 2020), dành cho cán bộ Hội Nông dân cấp xã, mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

9/5/2019 10:14:43 AM
92

thời gian học tập đợt 11 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 93 (2018 - 2019), mở tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã LaGi

9/5/2019 8:26:57 AM
93

Bản tin thông tin lý luận và thực tiễn số 3 - Năm 2019

9/5/2019 8:25:45 AM
94

tuyển sinh các Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên chính - Khóa 9 và Khóa 10 (Năm 2019)

8/30/2019 10:25:58 AM
95

Kết quả điểm kiểm tra lần 1 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 31 (Năm 2019)

8/29/2019 4:54:25 PM
96

Kết quả điểm kiểm tra lần 1 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 34 (Năm 2019)

8/29/2019 4:54:06 PM
97

Kết quả điểm Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - khoá 93 (2018 - 2019) mở tại thị xã LaGi

8/29/2019 4:51:32 PM
98

thời gian học tập đợt 07 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 95 (2018 - 2020)

8/29/2019 4:31:45 PM
99

Thời gian học tập đợt 07 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 97 (2018 - 2020) mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

8/29/2019 4:30:32 PM
100

Lịch giảng các lớp tháng 9 - 2019 (lần 7)

8/27/2019 4:52:44 PM
101

Kết quả điểm thi phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 88

8/27/2019 4:52:13 PM
102

Kết quả điểm thi phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

8/27/2019 4:51:41 PM
103

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 97

8/27/2019 4:50:25 PM
104

Kết quả điểm thi phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 92

8/27/2019 4:49:45 PM
105

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

8/27/2019 4:47:09 PM
106

Kết quả điểm thi phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

8/23/2019 10:31:17 AM
107

Kết quả điểm thi phần V.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 92

8/23/2019 10:30:43 AM
108

Kết quả điểm thi phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 94

8/23/2019 10:29:48 AM
109

Kết quả điểm thi phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 88

8/23/2019 10:29:03 AM
110

thời gian họp lớp, họp Hội đồng xét tốt nghiệp, xét TĐ - KT và tổng kết, bế giảng Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 85 (2017 - 2019), mở tại huyện Tuy Phong

8/23/2019 10:26:57 AM
111

thời gian họp lớp, họp Hội đồng xét tốt nghiệp, xét TĐ - KT và tổng kết, bế giảng Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 84 (2017 - 2019), mở tại huyện Bắc Bình

8/23/2019 10:26:16 AM
112

thời gian hợp lớp, họp hội đồng xét tốt nghiệp, xét TĐ-KT và tổng kết, bế giảng Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 87 (20187- 2019) mở tại Trường Chính trị Bình Thuận

8/22/2019 4:11:12 PM
113

thời gian học tập đợt 07 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 96 (2018 - 2020), mở tại huyện Hàm Thuận Nam

8/21/2019 2:25:00 PM
114

Giới thiệu thông tin tháng 7 năm 2019

8/19/2019 4:41:33 PM
115

tuyển sinh Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên - Khóa 35 (Năm 2019)

8/19/2019 3:23:57 PM
116

Kế hoạch mở lớp tháng 9 - năm 2019

8/16/2019 4:55:54 PM
117

thời gian hợp lớp, hướng dẫn chung khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - khoá 88 (2018 - 2019) mở tại huyện Hàm Tân

8/16/2019 4:27:23 PM
118

thời gian học tập đợt 10 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - khoá 93 (2018 - 2019) mở tại thị xã LaGi

8/16/2019 4:24:59 PM
119

thời gian học tập đợt 06 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - khoá 96 (2018 - 2020) mở tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hàm Thuận Nam

8/16/2019 4:21:47 PM
120

Kết quả điểm thi bổ sung, thi lại phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

8/12/2019 10:57:55 AM
121

Kết quả điểm thi bổ sung phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 99

8/12/2019 10:57:00 AM
122

Kết quả điểm thi bổ sung phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

8/12/2019 10:56:22 AM
123

Kết quả điểm thi bổ sung phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

8/12/2019 10:55:41 AM
124

thời gian học tập đợt 03 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - khoá 100 (2019 - 2020) mở tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bắc Bình

8/12/2019 10:54:05 AM
125

Kết quả điểm thi lại phần VI Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

8/8/2019 2:03:18 PM
126

Kết quả điểm thi lại phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 98

8/8/2019 2:02:42 PM
127

Kết quả điểm thi lại phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 83

8/8/2019 2:01:48 PM
128

Kết quả điểm thi bổ sung, thi lại phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 95

8/8/2019 1:58:34 PM
129

Kết quả điểm thi bổ sung, thi lại phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 95

8/8/2019 1:57:36 PM
130

Kết quả điểm thi bổ sung phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

8/8/2019 1:55:59 PM
131

Kết quả điểm thi bổ sung phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 86

8/8/2019 1:55:26 PM
132

Kết quả điểm thi bổ sung phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

8/8/2019 1:54:55 PM
133

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 85

8/7/2019 1:53:04 PM
134

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87

8/6/2019 2:37:40 PM
135

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 85

8/6/2019 2:37:04 PM
136

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 85

8/6/2019 2:36:25 PM
137

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 84

8/6/2019 2:09:07 PM
138

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 84

8/6/2019 2:08:30 PM
139

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 84

8/6/2019 2:07:48 PM
140

kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 8 năm 2019

8/6/2019 10:28:03 AM
141

Kết quả điểm thi phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

8/2/2019 4:38:10 PM
142

Kết quả điểm thi phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 90

8/2/2019 4:37:28 PM
143

Kết quả điểm thi phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

8/2/2019 4:36:49 PM
144

Kết quả điểm thi phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 99

8/2/2019 4:35:48 PM
145

thời gian học tập đợt 06 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức Khoá 99 (2019 - 2020), mở tại huyện Đức Linh

7/29/2019 7:36:22 PM
146

Thời gian học tập đợt 11 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức Khoá 89 (2018 - 2019), mở tại huyện Hàm Thuận Bắc

7/29/2019 7:35:25 PM
147

Lịch giảng các lớp tháng 8 - 2019 (lần 9)

7/29/2019 7:33:32 PM
148

Kết quả điểm Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

7/19/2019 2:59:10 PM
149

Kết quả điểm bổ sung Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 92

7/19/2019 2:52:38 PM
150

Kết quả điểm bổ sung Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 90

7/19/2019 2:52:12 PM
151

Kết quả điểm bổ sung Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

7/19/2019 2:51:39 PM
152

Kết quả điểm bổ sung Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 88

7/19/2019 2:51:09 PM
153

Giới thiệu thông tin tháng 6 năm 2019

7/19/2019 2:39:35 PM
154

Giới thiệu thông tin tháng 5 năm 2019

7/19/2019 2:28:29 PM
155

Kết quả điểm thi phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 98

7/16/2019 2:52:20 PM
156

Kết quả điểm thi phần V.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

7/16/2019 2:50:52 PM
157

Lịch giảng các lớp tháng 7 - 2019 (lần 6)

7/12/2019 10:10:58 AM
158

Kế hoạch mở lớp tháng 8 - Năm 2019

7/12/2019 10:08:23 AM
159

về việc thay đổi mẫu con dấu mới của Trường Chính trị tỉnh BÌnh Thuận

7/12/2019 10:07:03 AM
160

Kết luận của Ban Giám hiệu tại cuộc họp rút kinh nghiệm học tập và rèn luyện của Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tập trung - Khoá 23 (Năm 2019)

7/4/2019 4:58:02 PM
161

Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2019

7/4/2019 4:12:48 PM
162

Kết quả điểm thi phần VI Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

7/3/2019 3:47:14 PM
163

Kết quả điểm thi phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 95

7/3/2019 3:43:33 PM
164

Kết quả điểm thi phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

7/3/2019 3:42:13 PM
165

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87

7/2/2019 3:20:57 PM
166

Kết quả điểm thi lại tốt nghiệp khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 86

7/2/2019 3:19:40 PM
167

Kết quả điểm thi vấn đáp phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

6/27/2019 4:28:48 PM
168

Kết quả điểm Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 90

6/27/2019 4:21:13 PM
169

Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa bổ sung Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 30 (Năm 2019)

6/27/2019 4:18:10 PM
170

Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa bổ sung Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 29 (Năm 2019)

6/27/2019 4:17:09 PM
171

Kết quả điểm kiểm tra bổ sung lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 30 (Năm 2019)

6/27/2019 4:14:51 PM
172

Kết quả điểm kiểm tra bổ sung lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 29 (Năm 2019)

6/27/2019 4:12:48 PM
173

Kết quả điểm kiểm tra bổ sung lần 1 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 29 (Năm 2019)

6/27/2019 4:10:53 PM
174

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87

6/25/2019 11:10:10 AM
175

Kết quả điểm khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 85

6/25/2019 10:49:37 AM
176

Kết quả điểm khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 84

6/25/2019 10:45:21 AM
177

Kết quả điểm khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87

6/25/2019 10:34:15 AM
178

Kết quả điểm thi tốt nghiệp bổ sung khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 22

6/25/2019 10:27:18 AM
179

Kế hoạch mở lớp tháng 7 - Năm 2019

6/21/2019 3:10:29 PM
180

Bản tin thông tin lý luận và thực tiễn số 2 - Năm 2019

6/21/2019 10:13:23 AM
181

về việc sử dụng hệ điều hành tác nghiệp Lotus note 8.5

6/20/2019 3:09:04 PM
182

Kết quả điểm thi phần VI Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 88

6/20/2019 3:07:24 PM
183

Kết quả điểm thi phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 98

6/20/2019 3:05:52 PM
184

Kết quả điểm thi phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 95

6/20/2019 3:03:34 PM
185

Kết quả điểm Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 92

6/20/2019 2:59:31 PM
186

Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 30 (Năm 2019)

6/15/2019 10:05:45 AM
187

Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 29 (Năm 2019)

6/15/2019 10:04:24 AM
188

Kết quả điểm kiểm tra lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 30 (Năm 2019)

6/15/2019 10:01:19 AM
189

Kết quả điểm kiểm tra lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 29 (Năm 2019)

6/15/2019 9:59:56 AM
190

Kết quả điểm kiểm tra lần 1 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 30 (Năm 2019)

6/15/2019 9:56:48 AM
191

Kết quả điểm kiểm tra lần 1 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 29 (Năm 2019)

6/15/2019 9:55:22 AM
192

Kết quả điểm thi tốt nghiệp bổ sung - khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 22

6/14/2019 10:54:40 AM
193

Thời gian học tập đợt 09 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 93 (2018 - 2019), mở tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã LaGi

6/12/2019 10:58:19 AM
194

Kết quả điểm thi phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 98

6/12/2019 10:57:14 AM
195

Kết quả điểm thi phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 96

6/12/2019 10:55:54 AM
196

Kết quả điểm thi phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

6/12/2019 10:54:34 AM
197

Kết quả điểm thi phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 97

6/12/2019 10:53:04 AM
198

Kết quả điểm thi phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 96

6/12/2019 10:51:47 AM
199

Kết quả điểm thi phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

6/12/2019 10:50:06 AM
200

Kết quả điểm thi phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

6/12/2019 10:48:24 AM
201

Kết quả điểm thi bổ sung phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 94

6/12/2019 10:46:42 AM
202

Thời gian học tập đợt 05 Lớp Trung cấp LLCT – HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 94 (2018 - 2020), dành cho cán bộ Hội Nông dân cấp xã, mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

6/11/2019 8:53:44 AM
203

Thời gian học tập đợt 05 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức Khoá 99 (2019 - 2020), mở tại huyện Đức Linh

6/6/2019 3:56:35 PM
204

Thời gian học tập đợt 10 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức Khoá 89 (2018 - 2019), mở tại huyện Hàm Thuận Bắc

6/6/2019 3:54:23 PM
205

Thời gian học tập đợt 05 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 96 (2018 - 2020), mở tại huyện Hàm Thuận Nam

6/6/2019 3:51:06 PM
206

Thời gian học tập đợt 02 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 100 (2019 - 2020), mở tại huyện Bắc Bình

6/6/2019 3:45:27 PM
207

Thời gian học tập đợt 05 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - khoá 97 (2018 - 2020) mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

6/6/2019 3:44:06 PM
208

Kết quả điểm phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 92

6/6/2019 9:07:29 AM
209

Kết quả điểm phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

6/6/2019 9:06:06 AM
210

Kết quả điểm Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 88

6/6/2019 9:04:40 AM
211

Kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 6 năm 2019

6/6/2019 8:54:16 AM
212

Triệu tập học viên Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác cho cán bộ Hội Người cao tuổi - Năm 2019

5/31/2019 2:51:54 PM
213

Tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên - Khóa 31 và Khóa 32 (Năm 2019)

5/31/2019 2:43:52 PM
214

Triệu tập học viên Lớp Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho chủ tịch, phó chủ tịch Hội Nông dân cấp xã - năm 2019

5/28/2019 4:57:58 PM
215

Thời gian học tập đợt 13 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 88 (2018 - 2019), mở tại huyện Hàm Tân

5/28/2019 4:48:04 PM
216

Lịch giảng các lớp tháng 6 - 2019(lần 6)

5/28/2019 4:46:45 PM
217

Kế hoạch mở lớp tháng 6 - năm 2019

5/28/2019 3:40:21 PM
218

Kết quả điểm phần VI Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 90

5/23/2019 3:32:59 PM
219

Kết quả điểm phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 88

5/23/2019 3:30:58 PM
220

Kết quả điểm phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 95

5/23/2019 3:29:33 PM
221

Kết quả điểm thi bổ sung bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87

5/23/2019 3:27:49 PM
222

Về việc tuyển giảng viên

5/23/2019 3:19:11 PM
223

Kết quả điểm phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 95

5/15/2019 10:19:11 AM
224

Kết quả điểm phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

5/15/2019 10:17:56 AM
225

Kết quả điểm thi lại phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 84

5/15/2019 10:16:46 AM
226

Kết quả điểm thi bổ sung phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87

5/15/2019 10:15:02 AM
227

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87

5/15/2019 10:11:43 AM
228

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 84

5/15/2019 10:10:57 AM
229

Giới thiệu thông tin tháng 4 năm 2019

5/15/2019 7:54:59 AM
230

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

5/14/2019 4:14:04 PM
231

Thông tư số 10/2017/TT-BNV về quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

5/14/2019 4:11:32 PM
232

Thông tư số 01/2018/TT-BNV về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

5/14/2019 4:08:39 PM
233

Giới thiệu thông tin tháng 4 năm 2019

5/14/2019 3:42:54 PM
234

Kết quả điểm thi vấn đáp phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

5/10/2019 9:02:26 AM
235

Kết quả điểm thi phần VI Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

5/10/2019 9:00:45 AM
236

Kết quả điểm thi phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

5/10/2019 8:59:05 AM
237

Kết quả điểm thi phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 96

5/10/2019 8:55:34 AM
238

Kết quả điểm thi phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

5/10/2019 8:53:49 AM
239

Kết quả điểm thi phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

5/10/2019 8:48:19 AM
240

Kết quả điểm thi phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 94

5/10/2019 8:46:48 AM
241

Kết quả điểm thi bổ sung phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87

5/10/2019 8:44:53 AM
242

Kết quả điểm thi bổ sung phần V.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87

5/10/2019 8:43:16 AM
243

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 22

5/10/2019 8:41:06 AM
244

Kết quả điểm bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

5/10/2019 8:30:04 AM
245

Kết quả điểm thi phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

5/9/2019 2:30:40 PM
246

Kết quả điểm thi phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87

5/9/2019 2:29:18 PM
247

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87

5/9/2019 2:28:03 PM
248

Kết quả điểm thi bổ sung phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 22

5/9/2019 2:26:52 PM
249

Kết quả điểm thi bổ sung phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87

5/9/2019 2:25:03 PM
250

Kết quả điểm thi bổ sung bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 85

5/9/2019 2:23:19 PM
251

Kết quả điểm thi bổ sung phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 86

5/9/2019 2:20:00 PM
252

Kết quả điểm thi bổ sung phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

5/9/2019 2:18:21 PM
253

Kết quả điểm thi phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

5/9/2019 2:16:05 PM
254

Kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 5 năm 2019

5/4/2019 3:10:25 PM
255

Thời gian học tập đợt 08 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93 (2018 - 2019), mở tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã LaGi

5/4/2019 3:05:04 PM
256

Thời gian học tập đợt 04 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 95 (2018 - 2019), mở tại huyện Tuy Phong

5/4/2019 2:50:12 PM
257

Thời gian học tập đợt 12 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 88 (2018 - 2019), mở tại huyện Hàm Tân

5/2/2019 10:10:39 AM
258

Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 27 (Năm 2018)

4/27/2019 1:00:14 PM
259

Kết quả điểm kiểm tra lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 27 (Năm 2018)

4/27/2019 12:58:21 PM
260

Kết quả điểm kiểm tra lần 1 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 27 (Năm 2018)

4/27/2019 12:56:21 PM
261

Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên dành cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận

4/27/2019 12:36:13 PM
262

Kết quả điểm kiểm tra bổ sung lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên dành cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận

4/27/2019 12:33:49 PM
263

Kết quả điểm kiểm tra lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên dành cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận

4/27/2019 12:31:33 PM
264

Kết quả điểm kiểm tra bổ sung lần 1 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên dành cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận

4/27/2019 12:29:19 PM
265

Kết quả điểm kiểm tra lần 1 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên dành cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận

4/27/2019 12:27:20 PM
266

Lịch giảng các lớp tháng 5 - 2019 (lần 8)

4/25/2019 4:11:50 PM
267

Thời gian học tập đợt 04 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức Khoá 99 (2019 - 2020), mở tại huyện Đức Linh

4/24/2019 3:47:06 PM
268

Thời gian học tập đợt 09 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức Khoá 89 (2018 - 2019), mở tại huyện Hàm Thuận Bắc

4/24/2019 3:41:46 PM
269

Kết quả điểm khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 86

4/24/2019 3:34:04 PM
270

Kết quả điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 86

4/24/2019 3:30:53 PM
271

Kết quả điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 86

4/22/2019 8:37:45 AM
272

Lịch giảng các lớp tháng 4 - Năm 2019 (lần 7)

4/22/2019 8:25:11 AM
273

Lịch giảng các lớp tháng 3 - Năm 2019 (lần 9)

4/22/2019 8:24:16 AM
274

Kết quả điểm thi phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 90

4/22/2019 8:17:45 AM
275

Điểm kiểm tra lần 2 Lớp BDKT-QLNN chương trình chuyên viên khóa 26 - Năm 2019

4/22/2019 8:15:57 AM
276

Điểm kiểm tra lần 1 Lớp BDKT-QLNN chương trình chuyên viên khóa 26 - Năm 2019

4/22/2019 8:14:49 AM
277

Điểm kiểm tra lần 2 Lớp BDKT-QLNN chương trình chuyên viên khóa 28 - Năm 2019

4/22/2019 8:13:12 AM
278

Thời gian học tập đợt 04 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 96 (2018 - 2020), mở tại huyện Hàm Thuận Nam

4/22/2019 7:52:08 AM
279

Thời gian học tập đợt 04 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - khoá 97 (2018 - 2020) mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

4/22/2019 7:42:46 AM
280

Triệu tập học viên học Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên - Khoá 30 (Năm 2019), mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

4/19/2019 4:30:34 PM
281

Bản tin thông tin lý luận và thực tiễn số 1 - Năm 2019

4/19/2019 2:22:11 PM
282

Bản tin thông tin lý luận và thực tiễn số 1 - Năm 2018

4/19/2019 2:21:13 PM
283

Lịch sử Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

4/19/2019 2:09:47 PM
284

Tài liệu Bồi dưỡng ngạch chuyên viên

4/19/2019 11:01:57 AM
285

Tài liệu Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

4/19/2019 10:59:35 AM
286

Thời gian học tập đợt 07 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 93 (2018 - 2019), mở tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã LaGi

4/19/2019 9:58:39 AM
287

Về việc sắp xếp tổ chức, bộ máy các phòng, khoa thuộc Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

4/17/2019 4:46:13 PM
288

Thời gian học tập đợt 7 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 92 (2018 - 2019), mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

4/17/2019 2:31:00 PM
289

Điểm kiểm tra lần 1 Lớp BDKT-QLNN chương trình chuyên viên khóa 28 - Năm 2019

4/17/2019 2:22:38 PM
290

Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

4/17/2019 2:04:40 PM
291

Kế hoạch mở lớp tháng 5 năm 2019

4/17/2019 2:00:33 PM
292

Lịch giảng các lớp tháng 02 - Năm 2019 (lần 6)

4/17/2019 1:58:39 PM
293

Lịch giảng các lớp tháng 01 - Năm 2019 (lần 3)

4/17/2019 1:57:00 PM