Thông tin khoa học tư liệu

STT Tiêu đề Ngày phát hành Tác giả
1

Kết quả điểm thi phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ tập trung - Khóa 24

4/10/2020 9:07:22 AM
2

Kết quả điểm thi phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 96

4/10/2020 9:06:28 AM
3

Kết quả điểm thi phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 96

4/10/2020 9:05:46 AM
4

thời gian học tập đợt 13 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 96 (Năm 2018), mở tại huyện Hàm Thuận Nam

3/26/2020 3:31:39 PM
5

thời gian học tập đợt 11 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 99 (Năm 2019), mở tại huyện Đức Linh

3/26/2020 3:31:13 PM
6

thời gian học tập đợt 03 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 105 (Năm 2019), mở tại huyện Đức Linh

3/26/2020 3:30:47 PM
7

về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

3/26/2020 2:43:29 PM
8

tuyển sinh Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên chính - Khoá 11 (Năm 2020)

3/20/2020 3:39:02 PM
9

tuyển sinh Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên - Khoá 36 (Năm 2020)

3/20/2020 3:38:27 PM
10

Kế hoạch mở lớp tháng 4 - năm 2020

3/18/2020 1:54:26 PM
11

hời gian học tập đợt 03 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung - Khoá 102 (Năm 2019), mở tại huyện Hàm Thuận Bắc

3/6/2020 10:49:44 AM
12

thời gian học tập đợt 04 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 101 (Năm 2019), mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

3/6/2020 10:49:23 AM
13

thời gian học tập đợt 12 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 96 (Năm 2018), mở tại huyện Hàm Thuận Nam

3/6/2020 10:48:54 AM
14

thời gian họp lớp, họp Hội đồng xét tốt nghiệp, xét thi đua - khen thưởng, bế giảng Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung - Khoá 93 (Năm 2018), mở tại thị xã La Gi

3/6/2020 10:48:11 AM
15

về việc giới thiệu chữ ký của Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

3/4/2020 4:03:27 PM
16

thời gian học tập đợt 02 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 106 (Năm 2019), mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

3/3/2020 4:00:07 PM
17

thời gian họp lớp, họp Hội đồng xét tốt nghiệp, xét thi đua - khen thưởng, bế giảng Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung - Khoá 90 (Năm 2018), mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

3/3/2020 3:59:38 PM
18

kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 3 năm 2020

3/3/2020 3:36:58 PM
19

Kết quả điểm thi phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 92

3/2/2020 9:53:40 AM
20

Kết quả điểm thi phần III Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 107

3/2/2020 9:53:10 AM
21

Kết quả điểm thi phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 92

3/2/2020 9:52:30 AM
22

Kết quả điểm thi phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 107

3/2/2020 9:51:55 AM
23

Kết quả điểm Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 99

3/2/2020 9:51:03 AM
24

Giới thiệu thông tin tháng 01 năm 2020

3/2/2020 9:49:43 AM
25

Lịch giảng các lớp tháng 3 - 2020 (lần 4)

2/28/2020 10:33:12 AM
26

thời gian học tập đợt 08 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 100 (Năm 2019), mở tại huyện Bắc Bình

2/28/2020 10:32:29 AM
27

thời gian học tập đợt 03 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 103 (Năm 2019), mở tại thành phố Phan Thiết

2/20/2020 4:24:57 PM
28

thời gian học tập đợt 10 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 99 (Năm 2019), mở tại huyện Đức Linh

2/18/2020 3:36:03 PM
29

thời gian học tập đợt 02 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 105 (Năm 2019), mở tại huyện Đức Linh

2/18/2020 3:35:39 PM
30

tuyển sinh Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung - Khóa 110 (Năm 2020), mở tại huyện Tuy Phong

2/18/2020 3:34:43 PM
31

Kết quả điểm khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 90

2/14/2020 9:18:44 AM
32

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 90

2/14/2020 9:18:08 AM
33

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 90

2/14/2020 9:17:45 AM
34

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 90

2/14/2020 9:17:27 AM
35

Kết quả điểm thi phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 97

2/14/2020 9:15:20 AM
36

Kết quả điểm Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 97

2/14/2020 9:14:11 AM
37

Kết quả điểm thi phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 94

2/12/2020 2:36:43 PM
38

Kết quả điểm thi phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 99

2/12/2020 2:36:12 PM
39

Kết quả điểm thi phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 99

2/12/2020 2:35:43 PM
40

Kết quả điểm Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 96

2/12/2020 2:34:53 PM
41

thời gian học tập đợt 10 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 97 (Năm 2018), mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

2/12/2020 10:40:36 AM
42

thời gian học tập đợt 11 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 95 (Năm 2018), mở tại huyện Tuy Phong

2/12/2020 10:40:04 AM
43

Kế hoạch mở lớp tháng 3 - năm 2020

2/12/2020 10:16:17 AM
44

Kết quả điểm khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 93

2/12/2020 8:31:08 AM
45

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 93

2/12/2020 8:30:10 AM
46

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 93

2/12/2020 8:29:50 AM
47

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 93

2/12/2020 8:29:28 AM
48

Kết quả điểm thi lại tốt nghiệp khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 83

2/12/2020 8:27:49 AM
49

Kết quả điểm thi tốt nghiệp bổ sung khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 78

2/12/2020 8:24:45 AM
50

Kết quả điểm thi tốt nghiệp bổ sung khối kiến thức 2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 78

2/12/2020 8:24:26 AM
51

Kết quả điểm thi tốt nghiệp bổ sung khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 78

2/12/2020 8:22:51 AM
52

thời gian học tập đợt 10 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 99 (Năm 2019), mở tại huyện Đức Linh

2/5/2020 10:01:36 AM
53

thời gian học tập đợt 10 Lớp Trung cấp LLCT – HC, hệ không tập trung - Khóa 94 (Năm 2018), dành cho cán bộ Hội Nông dân cấp xã, mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

2/5/2020 10:00:57 AM
54

thời gian học tập đợt 03 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung, Khoá 101 (Năm 2019), mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

2/5/2020 10:00:14 AM
55

thời gian học tập đợt 02 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 103 (Năm 2019), mở tại thành phố Phan Thiết

2/5/2020 9:59:27 AM
56

thời gian họp lớp, họp Hội đồng xét tốt nghiệp, xét TĐ - KT và tổng kết, bế giảng Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 93 (Năm 2018), mở tại thị xã La Gi

2/5/2020 9:58:23 AM
57

Kết quả điểm thi phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 94

1/21/2020 2:54:06 PM
58

Kết quả điểm thi phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 100

1/21/2020 2:53:05 PM
59

Kết quả điểm thi bổ sung phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 100

1/21/2020 2:51:47 PM
60

Kết quả điểm thi lại tốt nghiệp khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 89

1/21/2020 2:50:44 PM
61

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 82

1/21/2020 2:48:59 PM
62

Kết quả điểm Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 94

1/21/2020 2:45:42 PM
63

Lịch giảng các lớp tháng 02 - 2020 (lần 4)

1/21/2020 2:44:46 PM
64

Giới thiệu thông tin tháng 12 năm 2019

1/15/2020 10:30:52 AM
65

Hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng khởi (1960 - 2020), 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960 - 17/01/2020) và 60 năm Ngày chiến thắng Tua Hai (26/01/1960 - 26/01/2020)

1/13/2020 7:33:48 PM
66

Kế hoạch mở lớp tháng 02 - năm 2020

1/10/2020 2:06:29 PM
67

thời gian Bế giảng Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung - Khoá 89 (Năm 2018), mở tại huyện Hàm Thuận Bắc

1/10/2020 1:57:13 PM
68

thời gian học tập đợt 10 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung - Khoá 96 (Năm 2018), mở tại huyện Hàm Thuận Nam

1/8/2020 10:40:54 AM
69

về việc sử dụng Hệ thông tin điều hành tác nghiệp Lotus Notes 8.5, gửi nhận văn bản trên mạng internet và phân bổ chỉ tiêu viết tin, bài

1/7/2020 2:38:19 PM
70

Kết quả điểm thi phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 92

1/7/2020 9:50:41 AM
71

Kết quả điểm thi phần V.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 94

1/7/2020 9:49:38 AM
72

Kết quả điểm thi phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 94

1/7/2020 9:49:15 AM
73

Kết quả điểm thi lại phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 95

1/7/2020 9:48:06 AM
74

Kết quả điểm thi bổ sung phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 92

1/7/2020 9:46:41 AM
75

Kết quả điểm thi lại phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 96

1/7/2020 9:45:48 AM
76

Kết quả điểm thi bổ sung phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 78

1/7/2020 9:44:26 AM
77

thời gian học tập đợt 09 Lớp Trung cấp LLCT – HC, hệ không tập trung - Khóa 94 (Năm 2018), dành cho cán bộ Hội Nông dân cấp xã, mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

1/3/2020 3:34:49 PM
78

thời gian học tập đợt 01 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 103 (Năm 2019), mở tại thành phố Phan Thiết

1/3/2020 3:33:40 PM
79

thời gian học tập đợt 07 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ không tập trung Khoá 100 (Năm 2019), mở tại huyện Bắc Bình

1/3/2020 3:32:34 PM
80

Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

12/27/2019 4:18:21 PM
81

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

12/27/2019 4:17:49 PM
82

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

12/27/2019 4:17:31 PM
83

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

12/27/2019 4:16:41 PM
84

Kết quả điểm thi phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 92

12/27/2019 2:50:26 PM
85

Kết quả điểm thi lại phần V.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 93

12/27/2019 2:46:04 PM
86

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 96

12/27/2019 2:43:43 PM
87

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 90

12/27/2019 2:43:13 PM
88

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung - Khóa 90

12/27/2019 2:42:07 PM
89

Kết quả điểm bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 95

12/27/2019 2:39:16 PM
90

Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên chính - Khóa 10 (Năm 2019)

12/27/2019 1:49:52 PM
91

Lịch giảng các lớp tháng 01 - 2020 (lần 4)

12/26/2019 10:14:38 AM
92

Kết quả điểm kiểm tra lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên chính - Khóa 10 (Năm 2019)

12/23/2019 3:42:02 PM
93

Kết quả điểm kiểm tra 1 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên chính - Khóa 10 (Năm 2019)

12/23/2019 3:41:14 PM
94

Kế hoạch mở lớp tháng 01 - năm 2020

12/23/2019 9:46:34 AM
95

Kết quả điểm thi phần VI Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 100

12/20/2019 2:56:44 PM
96

Kết quả điểm thi phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 96

12/20/2019 2:56:09 PM
97

Kết quả điểm thi phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 100

12/20/2019 2:55:22 PM
98

Kết quả điểm thi phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 95

12/20/2019 2:54:40 PM
99

Kết quả điểm thi phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 98

12/20/2019 2:53:52 PM
100

Kết quả điểm bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 98

12/20/2019 2:52:44 PM
101

Kết quả điểm thi bổ sung phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

12/20/2019 2:51:07 PM
102

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

12/16/2019 3:45:01 PM
103

Giới thiệu thông tin tháng 11 năm 2019

12/13/2019 2:30:21 PM
104

Kết quả điểm thi phần VI Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 95

12/12/2019 2:38:46 PM
105

Kết quả điểm thi bổ sung phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 97

12/12/2019 2:37:33 PM
106

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

12/12/2019 2:36:51 PM
107

Kết quả điểm thi bổ sung phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 97

12/12/2019 2:35:49 PM
108

Kết quả điểm thi bổ sung phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 94

12/12/2019 2:35:09 PM
109

Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên chính - Khóa 9 (Năm 2019)

12/12/2019 2:32:40 PM
110

Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 35 (Năm 2019)

12/12/2019 2:30:41 PM
111

Kết quả điểm tiểu luận bổ sung Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên chính - Khóa 9 (Năm 2019)

12/12/2019 2:29:21 PM
112

Kết quả điểm tiểu luận bổ sung lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên chính - Khóa 9 (Năm 2019)

12/12/2019 2:27:33 PM
113

Kết quả điểm kiểm tra lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 35 (Năm 2019)

12/12/2019 2:24:56 PM
114

Kết quả điểm kiểm tra bổ sung lần 1 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên chính - Khóa 9 (Năm 2019)

12/12/2019 2:23:02 PM
115

Kết quả điểm bổ sung bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

12/12/2019 2:19:31 PM
116

Kết quả điểm khóa tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

12/12/2019 10:49:09 AM
117

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

12/12/2019 10:48:00 AM
118

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

12/12/2019 10:47:39 AM
119

Kết quả điểm thi tốt nghiệp bổ sung khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 83

12/12/2019 10:46:31 AM
120

Kết quả điểm thi tốt nghiệp bổ sung khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 80

12/12/2019 10:45:37 AM
121

Kết quả điểm thi tốt nghiệp bổ sung khối kiến thức 2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 83

12/12/2019 10:42:49 AM
122

Kết quả điểm thi tốt nghiệp bổ sung khối kiến thức 2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 80

12/12/2019 10:41:46 AM
123

Kết quả điểm thi tốt nghiệp bổ sung khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 83

12/12/2019 10:40:57 AM
124

Kết quả điểm thi tốt nghiệp bổ sung khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 80

12/12/2019 10:39:50 AM
125

thay đổi thời gian họp Ban cán sự lớp, họp Hội đồng xét tốt nghiệp, xét thi đua - khen thưởng và tổng kết, bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên chính - Khóa 10 (Năm 2019)

12/11/2019 10:27:49 AM
126

thời gian học tập đợt 08 Lớp Trung cấp LLCT – HC, hệ đào tạo tại chức Khóa 94 (2018 - 2020), dành cho cán bộ Hội Nông dân cấp xã, mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

12/11/2019 10:27:17 AM
127

Bản tin thông tin lý luận và thực tiễn số 4 - Năm 2019

11/29/2019 8:45:48 AM
128

Kết quả điểm thi phần V.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

11/28/2019 3:24:11 PM
129

Kết quả điểm thi phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

11/28/2019 3:22:34 PM
130

Kết quả điểm thi phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

11/28/2019 3:20:54 PM
131

Kết quả điểm thi phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 90

11/28/2019 3:17:22 PM
132

Kết quả điểm thi phần V.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

11/28/2019 3:15:17 PM
133

Kết quả điểm thi phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

11/28/2019 3:13:22 PM
134

Kết quả điểm thi phần VI Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

11/28/2019 3:09:51 PM
135

Kết quả điểm bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

11/28/2019 3:07:47 PM
136

Kết quả điểm thi bổ sung - thi lại phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

11/28/2019 3:04:43 PM
137

Kết quả điểm thi bổ sung phần VI Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

11/28/2019 3:02:54 PM
138

Kết quả điểm thi bổ sung phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

11/28/2019 3:01:45 PM
139

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

11/28/2019 3:01:07 PM
140

Kết quả điểm thi bổ sung phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

11/28/2019 2:57:56 PM
141

Lịch giảng các lớp tháng 12 - 2019 (lần 5)

11/28/2019 2:53:18 PM
142

Kết quả điểm kiểm tra lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên chính - Khóa 9 (Năm 2019)

11/28/2019 2:41:05 PM
143

Kết quả điểm kiểm tra lần 1 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên chính - Khóa 9 (Năm 2019)

11/28/2019 2:36:05 PM
144

Kết quả điểm kiểm tra lần 1 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 35 (Năm 2019)

11/28/2019 2:34:24 PM
145

Kế hoạch mở lớp tháng 12 - năm 2019

11/18/2019 3:33:40 PM
146

Kết quả điểm thi phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

11/15/2019 2:41:08 PM
147

Kết quả điểm thi phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 96

11/15/2019 2:37:45 PM
148

Kết quả điểm khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

11/15/2019 2:17:45 PM
149

Kết quả điểm khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 88

11/15/2019 2:14:42 PM
150

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

11/15/2019 2:08:32 PM
151

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

11/15/2019 2:04:56 PM
152

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

11/15/2019 2:02:06 PM
153

Kết quả điểm thi lại tốt nghiệp khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 85

11/15/2019 1:57:18 PM
154

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 88

11/15/2019 10:48:02 AM
155

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 88

11/15/2019 10:46:10 AM
156

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 88

11/15/2019 10:43:52 AM
157

Kết quả điểm thi lại tốt nghiệp khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87

11/15/2019 10:38:22 AM
158

Kết quả điểm thi lại tốt nghiệp khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 84

11/15/2019 10:35:47 AM
159

Kết quả điểm thi lại tốt nghiệp khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 85

11/15/2019 10:32:47 AM
160

Kết quả điểm thi phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

11/15/2019 10:25:22 AM
161

Kết quả điểm thi phần VI Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 98

11/15/2019 10:20:11 AM
162

Kết quả điểm thi phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 97

11/15/2019 9:51:43 AM
163

triệu tập học viên Lớp Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã - Năm 2019

11/12/2019 4:46:15 PM
164

Giới thiệu thông tin tháng 10 năm 2019

11/11/2019 3:04:07 PM
165

thời gian học tập đợt 13 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 93 (2018 - 2019), mở tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã LaGi

11/8/2019 1:31:58 PM
166

Thời gian học tập đợt 01 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 101 (2019 - 2021) mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

11/8/2019 1:30:59 PM
167

Kết quả điểm thi phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 90

11/6/2019 10:56:05 AM
168

Kết quả điểm thi phần V.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 97

11/6/2019 10:53:00 AM
169

Kết quả điểm thi phần V.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 99

11/6/2019 10:44:40 AM
170

Kết quả điểm thi lại phần V.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

11/6/2019 10:34:49 AM
171

Thời gian học tập đợt 09 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 97 (2018 - 2020) mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

11/6/2019 10:29:47 AM
172

thời gian học tập đợt 09 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức Khoá 95 (2018 - 2020)

11/6/2019 10:27:45 AM
173

Kết quả điểm thi lại phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

11/6/2019 9:25:45 AM
174

Kết quả điểm thi bổ sung phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 90

11/6/2019 9:23:45 AM
175

Kết quả điểm thi bổ sung phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

11/6/2019 9:21:28 AM
176

Kết quả điểm thi lại phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 94

11/6/2019 9:15:36 AM
177

Kết quả điểm thi bổ sung phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 96

11/6/2019 9:09:15 AM
178

Kết quả điểm thi bổ sung, thi lại phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 92

11/5/2019 4:44:51 PM
179

Kết quả điểm thi lại phần VI Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

11/5/2019 4:41:23 PM
180

Kết quả điểm thi bổ sung, thi lại phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

11/5/2019 4:39:01 PM
181

Kết quả điểm thi bổ sung, thi lại phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

11/5/2019 4:38:58 PM
182

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 78

11/5/2019 4:36:57 PM
183

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 75

11/5/2019 4:33:32 PM
184

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 78

11/5/2019 4:23:24 PM
185

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

11/5/2019 4:20:11 PM
186

Kết quả điểm bổ sung Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87

11/5/2019 4:17:12 PM
187

Kết quả điểm thi bổ sung phần V.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 92

11/5/2019 4:11:10 PM
188

Kết quả điểm thi bổ sung phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 86

11/5/2019 4:08:33 PM
189

Kết quả điểm thi lại phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

11/5/2019 4:06:07 PM
190

triệu tập học viên Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chính quyền cơ sở - Lớp thứ hai (Năm 2019), mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

11/5/2019 10:33:33 AM
191

kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 11 năm 2019

11/4/2019 9:34:03 AM
192

tuyển sinh Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung - Khoá 106 (2019 - 2021) mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

11/4/2019 9:32:49 AM
193

tuyển sinh Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung - Khoá 105 (2019 - 2021) mở tại huyện Đức Linh

11/4/2019 9:32:06 AM
194

thời gian học tập đợt 06 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 100 (2019 - 2020) mở tại huyện Bắc Bình

11/4/2019 8:34:24 AM
195

Lịch giảng các lớp tháng 11 - 2019 (lần 6)

10/30/2019 1:57:02 PM
196

triệu tập học viên Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chính quyền cơ sở - Lớp thứ nhất (Năm 2019), mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

10/28/2019 10:44:00 AM
197

Kế hoạch mở lớp tháng 11 - năm 2019

10/18/2019 2:38:19 PM
198

triệu tập học viên Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên chính - Khóa 10 (Năm 2019)

10/18/2019 9:53:03 AM
199

Kết quả điểm thi phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 90

10/17/2019 10:36:42 AM
200

Kết quả điểm thi phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 95

10/17/2019 10:36:12 AM
201

Kết quả điểm thi phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 98

10/17/2019 10:35:45 AM
202

Kết quả điểm thi phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 97

10/17/2019 10:34:45 AM
203

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

10/17/2019 10:32:25 AM
204

Kết quả điểm thi bổ sung - thi lại phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

10/17/2019 10:31:09 AM
205

Kết quả điểm thi bổ sung phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

10/17/2019 10:28:30 AM
206

Kết quả điểm thi lại phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 98

10/17/2019 10:26:42 AM
207

Kết quả điểm thi bổ sung phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

10/17/2019 10:25:37 AM
208

Giới thiệu thông tin tháng 9 năm 2019

10/15/2019 6:56:18 PM
209

Kết quả điểm tiểu luận bổ sung cuối khóa Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 34 (Năm 2019)

10/11/2019 5:05:56 PM
210

Kết quả điểm kiểm tra lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 32 (Năm 2019)

10/11/2019 5:04:06 PM
211

Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 32 (Năm 2019)

10/11/2019 5:01:13 PM
212

Kết quả điểm kiểm tra lần 1 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 32 (Năm 2019)

10/9/2019 10:20:40 AM
213

Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 34 (Năm 2019)

10/9/2019 10:20:04 AM
214

Kết quả điểm kiểm tra lại lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 34 (Năm 2019)

10/9/2019 10:19:02 AM
215

Kết quả điểm thi phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

10/4/2019 5:14:44 PM
216

Kết quả điểm thi phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 99

10/4/2019 5:14:04 PM
217

Kết quả điểm thi bổ sung phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

10/4/2019 5:12:55 PM
218

Kết quả điểm thi bổ sung phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

10/4/2019 5:12:14 PM
219

Kết quả điểm thi bổ sung Bài thu hoạch bổ sung Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

10/4/2019 5:11:09 PM
220

thời gian học tập đợt 05 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 100 (2019 - 2020) mở tại huyện Bắc Bình

10/4/2019 5:09:16 PM
221

thời gian học tập đợt 08 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức Khoá 96 (2018 - 2020), mở tại huyện Hàm Thuận Nam

10/4/2019 5:08:40 PM
222

thời gian học tập đợt 08 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức Khoá 99 (2019 - 2020), mở tại huyện Đức Linh

10/4/2019 5:08:04 PM
223

kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 10 năm 2019

10/4/2019 4:57:19 PM
224

Lịch giảng các lớp tháng 10 - 2019 (lần 7)

10/1/2019 5:00:23 PM
225

Kết quả tuyển sinh và thời gian khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ đào tạo tại chức - Khóa 102 (2019 - 2021), mở tại huyện Hàm Thuận Bắc

10/1/2019 11:01:17 AM
226

Kết quả tuyển sinh và thời gian khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ đào tạo tại chức - Khóa 101 (2019 - 2021), mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

9/30/2019 4:56:13 PM
227

thời gian học tập đợt 08 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 99 (2019 - 2020) mở tại huyện Đức Linh

9/30/2019 4:12:34 PM
228

Thời gian thi tốt nghiệp cuối khóa Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 89 (2018 - 2019)

9/30/2019 4:11:36 PM
229

kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp về thực hiện giờ nghĩa vụ của giảng viên - Năm 2019

9/25/2019 4:12:18 PM
230

Thời gian thi tốt nghiệp cuối khóa Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 91 (2018 - 2019)

9/23/2019 4:09:39 PM
231

Kế hoạch mở lớp tháng 10 - năm 2019

9/19/2019 9:21:57 AM
232

Kết quả điểm thi phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 97

9/18/2019 5:00:07 PM
233

Kết quả điểm thi phần VI Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

9/18/2019 4:58:47 PM
234

Kết quả điểm thi phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

9/18/2019 4:57:54 PM
235

Kết quả điểm thi phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

9/18/2019 4:57:04 PM
236

Kết quả điểm thi bổ sung Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

9/18/2019 4:55:41 PM
237

triệu tập học viên Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên - Khóa 35 (Năm 2019)

9/17/2019 3:36:01 PM
238

triệu tập học viên Lớp Bồi kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho Ban Thường vụ chuyên trách Hội Liên hiệp phụ nữ cấp huyện và cán bộ Hội chuyên trách Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh - Năm 2019

9/17/2019 3:34:00 PM
239

triệu tập học viên Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chính quyền cơ sở - Khóa 1 và Khóa 2 (Năm 2019) mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

9/17/2019 3:30:04 PM
240

Giới thiệu thông tin tháng 8 năm 2019

9/11/2019 3:47:27 PM
241

Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 33 (Năm 2019)

9/11/2019 2:40:06 PM
242

Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 31 (Năm 2019)

9/11/2019 2:39:38 PM
243

Kết quả điểm thi phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

9/11/2019 2:37:56 PM
244

Kết quả điểm thi phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

9/11/2019 2:37:25 PM
245

Kết quả điểm thi phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

9/11/2019 2:36:54 PM
246

Kết quả điểm kiểm tra lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 33 (Năm 2019)

9/11/2019 2:34:59 PM
247

Kết quả điểm kiểm tra lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 34 (Năm 2019)

9/11/2019 2:33:44 PM
248

thời gian học tập đợt 04 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 100 (2019 - 2020) mở tại huyện Bắc Bình

9/11/2019 2:31:28 PM
249

Thời gian thi tốt nghiệp cuối khóa Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 88 (2018 - 2019), mở tại huyện Hàm Tân

9/11/2019 2:30:54 PM
250

kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 9 năm 2019

9/5/2019 2:38:46 PM
251

Kết quả điểm kiểm tra lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 31 (Năm 2019)

9/5/2019 10:16:31 AM
252

Kết quả điểm kiểm tra lần 1 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 33 (Năm 2019)

9/5/2019 10:15:41 AM
253

thời gian học tập đợt 06 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 94 (2018 - 2020), dành cho cán bộ Hội Nông dân cấp xã, mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

9/5/2019 10:14:43 AM
254

thời gian học tập đợt 11 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 93 (2018 - 2019), mở tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã LaGi

9/5/2019 8:26:57 AM
255

Bản tin thông tin lý luận và thực tiễn số 3 - Năm 2019

9/5/2019 8:25:45 AM
256

tuyển sinh các Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên chính - Khóa 9 và Khóa 10 (Năm 2019)

8/30/2019 10:25:58 AM
257

Kết quả điểm kiểm tra lần 1 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 31 (Năm 2019)

8/29/2019 4:54:25 PM
258

Kết quả điểm kiểm tra lần 1 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 34 (Năm 2019)

8/29/2019 4:54:06 PM
259

Kết quả điểm Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - khoá 93 (2018 - 2019) mở tại thị xã LaGi

8/29/2019 4:51:32 PM
260

thời gian học tập đợt 07 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 95 (2018 - 2020)

8/29/2019 4:31:45 PM
261

Thời gian học tập đợt 07 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 97 (2018 - 2020) mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

8/29/2019 4:30:32 PM
262

Lịch giảng các lớp tháng 9 - 2019 (lần 7)

8/27/2019 4:52:44 PM
263

Kết quả điểm thi phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 88

8/27/2019 4:52:13 PM
264

Kết quả điểm thi phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

8/27/2019 4:51:41 PM
265

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 97

8/27/2019 4:50:25 PM
266

Kết quả điểm thi phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 92

8/27/2019 4:49:45 PM
267

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

8/27/2019 4:47:09 PM
268

Kết quả điểm thi phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

8/23/2019 10:31:17 AM
269

Kết quả điểm thi phần V.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 92

8/23/2019 10:30:43 AM
270

Kết quả điểm thi phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 94

8/23/2019 10:29:48 AM
271

Kết quả điểm thi phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 88

8/23/2019 10:29:03 AM
272

thời gian họp lớp, họp Hội đồng xét tốt nghiệp, xét TĐ - KT và tổng kết, bế giảng Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 85 (2017 - 2019), mở tại huyện Tuy Phong

8/23/2019 10:26:57 AM
273

thời gian họp lớp, họp Hội đồng xét tốt nghiệp, xét TĐ - KT và tổng kết, bế giảng Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 84 (2017 - 2019), mở tại huyện Bắc Bình

8/23/2019 10:26:16 AM
274

thời gian hợp lớp, họp hội đồng xét tốt nghiệp, xét TĐ-KT và tổng kết, bế giảng Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 87 (20187- 2019) mở tại Trường Chính trị Bình Thuận

8/22/2019 4:11:12 PM
275

thời gian học tập đợt 07 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 96 (2018 - 2020), mở tại huyện Hàm Thuận Nam

8/21/2019 2:25:00 PM
276

Giới thiệu thông tin tháng 7 năm 2019

8/19/2019 4:41:33 PM
277

tuyển sinh Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên - Khóa 35 (Năm 2019)

8/19/2019 3:23:57 PM
278

Kế hoạch mở lớp tháng 9 - năm 2019

8/16/2019 4:55:54 PM
279

thời gian hợp lớp, hướng dẫn chung khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - khoá 88 (2018 - 2019) mở tại huyện Hàm Tân

8/16/2019 4:27:23 PM
280

thời gian học tập đợt 10 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - khoá 93 (2018 - 2019) mở tại thị xã LaGi

8/16/2019 4:24:59 PM
281

thời gian học tập đợt 06 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - khoá 96 (2018 - 2020) mở tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hàm Thuận Nam

8/16/2019 4:21:47 PM
282

Kết quả điểm thi bổ sung, thi lại phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

8/12/2019 10:57:55 AM
283

Kết quả điểm thi bổ sung phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 99

8/12/2019 10:57:00 AM
284

Kết quả điểm thi bổ sung phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

8/12/2019 10:56:22 AM
285

Kết quả điểm thi bổ sung phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

8/12/2019 10:55:41 AM
286

thời gian học tập đợt 03 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - khoá 100 (2019 - 2020) mở tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bắc Bình

8/12/2019 10:54:05 AM
287

Kết quả điểm thi lại phần VI Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

8/8/2019 2:03:18 PM
288

Kết quả điểm thi lại phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 98

8/8/2019 2:02:42 PM
289

Kết quả điểm thi lại phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 83

8/8/2019 2:01:48 PM
290

Kết quả điểm thi bổ sung, thi lại phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 95

8/8/2019 1:58:34 PM
291

Kết quả điểm thi bổ sung, thi lại phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 95

8/8/2019 1:57:36 PM
292

Kết quả điểm thi bổ sung phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

8/8/2019 1:55:59 PM
293

Kết quả điểm thi bổ sung phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 86

8/8/2019 1:55:26 PM
294

Kết quả điểm thi bổ sung phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

8/8/2019 1:54:55 PM
295

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 85

8/7/2019 1:53:04 PM
296

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87

8/6/2019 2:37:40 PM
297

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 85

8/6/2019 2:37:04 PM
298

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 85

8/6/2019 2:36:25 PM
299

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 84

8/6/2019 2:09:07 PM
300

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 84

8/6/2019 2:08:30 PM
301

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 84

8/6/2019 2:07:48 PM
302

kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 8 năm 2019

8/6/2019 10:28:03 AM
303

Kết quả điểm thi phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

8/2/2019 4:38:10 PM
304

Kết quả điểm thi phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 90

8/2/2019 4:37:28 PM
305

Kết quả điểm thi phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

8/2/2019 4:36:49 PM
306

Kết quả điểm thi phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 99

8/2/2019 4:35:48 PM
307

thời gian học tập đợt 06 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức Khoá 99 (2019 - 2020), mở tại huyện Đức Linh

7/29/2019 7:36:22 PM
308

Thời gian học tập đợt 11 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức Khoá 89 (2018 - 2019), mở tại huyện Hàm Thuận Bắc

7/29/2019 7:35:25 PM
309

Lịch giảng các lớp tháng 8 - 2019 (lần 9)

7/29/2019 7:33:32 PM
310

Kết quả điểm Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

7/19/2019 2:59:10 PM
311

Kết quả điểm bổ sung Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 92

7/19/2019 2:52:38 PM
312

Kết quả điểm bổ sung Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 90

7/19/2019 2:52:12 PM
313

Kết quả điểm bổ sung Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

7/19/2019 2:51:39 PM
314

Kết quả điểm bổ sung Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 88

7/19/2019 2:51:09 PM
315

Giới thiệu thông tin tháng 6 năm 2019

7/19/2019 2:39:35 PM
316

Giới thiệu thông tin tháng 5 năm 2019

7/19/2019 2:28:29 PM
317

Kết quả điểm thi phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 98

7/16/2019 2:52:20 PM
318

Kết quả điểm thi phần V.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

7/16/2019 2:50:52 PM
319

Lịch giảng các lớp tháng 7 - 2019 (lần 6)

7/12/2019 10:10:58 AM
320

Kế hoạch mở lớp tháng 8 - Năm 2019

7/12/2019 10:08:23 AM
321

về việc thay đổi mẫu con dấu mới của Trường Chính trị tỉnh BÌnh Thuận

7/12/2019 10:07:03 AM
322

Kết luận của Ban Giám hiệu tại cuộc họp rút kinh nghiệm học tập và rèn luyện của Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tập trung - Khoá 23 (Năm 2019)

7/4/2019 4:58:02 PM
323

Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2019

7/4/2019 4:12:48 PM
324

Kết quả điểm thi phần VI Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

7/3/2019 3:47:14 PM
325

Kết quả điểm thi phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 95

7/3/2019 3:43:33 PM
326

Kết quả điểm thi phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

7/3/2019 3:42:13 PM
327

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87

7/2/2019 3:20:57 PM
328

Kết quả điểm thi lại tốt nghiệp khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 86

7/2/2019 3:19:40 PM
329

Kết quả điểm thi vấn đáp phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

6/27/2019 4:28:48 PM
330

Kết quả điểm Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 90

6/27/2019 4:21:13 PM
331

Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa bổ sung Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 30 (Năm 2019)

6/27/2019 4:18:10 PM
332

Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa bổ sung Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 29 (Năm 2019)

6/27/2019 4:17:09 PM
333

Kết quả điểm kiểm tra bổ sung lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 30 (Năm 2019)

6/27/2019 4:14:51 PM
334

Kết quả điểm kiểm tra bổ sung lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 29 (Năm 2019)

6/27/2019 4:12:48 PM
335

Kết quả điểm kiểm tra bổ sung lần 1 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 29 (Năm 2019)

6/27/2019 4:10:53 PM
336

Kết quả điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87

6/25/2019 11:10:10 AM
337

Kết quả điểm khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 85

6/25/2019 10:49:37 AM
338

Kết quả điểm khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 84

6/25/2019 10:45:21 AM
339

Kết quả điểm khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87

6/25/2019 10:34:15 AM
340

Kết quả điểm thi tốt nghiệp bổ sung khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 22

6/25/2019 10:27:18 AM
341

Kế hoạch mở lớp tháng 7 - Năm 2019

6/21/2019 3:10:29 PM
342

Bản tin thông tin lý luận và thực tiễn số 2 - Năm 2019

6/21/2019 10:13:23 AM
343

về việc sử dụng hệ điều hành tác nghiệp Lotus note 8.5

6/20/2019 3:09:04 PM
344

Kết quả điểm thi phần VI Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 88

6/20/2019 3:07:24 PM
345

Kết quả điểm thi phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 98

6/20/2019 3:05:52 PM
346

Kết quả điểm thi phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 95

6/20/2019 3:03:34 PM
347

Kết quả điểm Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 92

6/20/2019 2:59:31 PM
348

Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 30 (Năm 2019)

6/15/2019 10:05:45 AM
349

Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 29 (Năm 2019)

6/15/2019 10:04:24 AM
350

Kết quả điểm kiểm tra lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 30 (Năm 2019)

6/15/2019 10:01:19 AM
351

Kết quả điểm kiểm tra lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 29 (Năm 2019)

6/15/2019 9:59:56 AM
352

Kết quả điểm kiểm tra lần 1 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 30 (Năm 2019)

6/15/2019 9:56:48 AM
353

Kết quả điểm kiểm tra lần 1 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 29 (Năm 2019)

6/15/2019 9:55:22 AM
354

Kết quả điểm thi tốt nghiệp bổ sung - khối kiến thức 3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 22

6/14/2019 10:54:40 AM
355

Thời gian học tập đợt 09 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 93 (2018 - 2019), mở tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã LaGi

6/12/2019 10:58:19 AM
356

Kết quả điểm thi phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 98

6/12/2019 10:57:14 AM
357

Kết quả điểm thi phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 96

6/12/2019 10:55:54 AM
358

Kết quả điểm thi phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

6/12/2019 10:54:34 AM
359

Kết quả điểm thi phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 97

6/12/2019 10:53:04 AM
360

Kết quả điểm thi phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 96

6/12/2019 10:51:47 AM
361

Kết quả điểm thi phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

6/12/2019 10:50:06 AM
362

Kết quả điểm thi phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 23

6/12/2019 10:48:24 AM
363

Kết quả điểm thi bổ sung phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 94

6/12/2019 10:46:42 AM
364

Thời gian học tập đợt 05 Lớp Trung cấp LLCT – HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 94 (2018 - 2020), dành cho cán bộ Hội Nông dân cấp xã, mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

6/11/2019 8:53:44 AM
365

Thời gian học tập đợt 05 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức Khoá 99 (2019 - 2020), mở tại huyện Đức Linh

6/6/2019 3:56:35 PM
366

Thời gian học tập đợt 10 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức Khoá 89 (2018 - 2019), mở tại huyện Hàm Thuận Bắc

6/6/2019 3:54:23 PM
367

Thời gian học tập đợt 05 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 96 (2018 - 2020), mở tại huyện Hàm Thuận Nam

6/6/2019 3:51:06 PM
368

Thời gian học tập đợt 02 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 100 (2019 - 2020), mở tại huyện Bắc Bình

6/6/2019 3:45:27 PM
369

Thời gian học tập đợt 05 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - khoá 97 (2018 - 2020) mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

6/6/2019 3:44:06 PM
370

Kết quả điểm phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 92

6/6/2019 9:07:29 AM
371

Kết quả điểm phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

6/6/2019 9:06:06 AM
372

Kết quả điểm Bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 88

6/6/2019 9:04:40 AM
373

Kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 6 năm 2019

6/6/2019 8:54:16 AM
374

Triệu tập học viên Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác cho cán bộ Hội Người cao tuổi - Năm 2019

5/31/2019 2:51:54 PM
375

Tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên - Khóa 31 và Khóa 32 (Năm 2019)

5/31/2019 2:43:52 PM
376

Triệu tập học viên Lớp Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho chủ tịch, phó chủ tịch Hội Nông dân cấp xã - năm 2019

5/28/2019 4:57:58 PM
377

Thời gian học tập đợt 13 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 88 (2018 - 2019), mở tại huyện Hàm Tân

5/28/2019 4:48:04 PM
378

Lịch giảng các lớp tháng 6 - 2019(lần 6)

5/28/2019 4:46:45 PM
379

Kế hoạch mở lớp tháng 6 - năm 2019

5/28/2019 3:40:21 PM
380

Kết quả điểm phần VI Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 90

5/23/2019 3:32:59 PM
381

Kết quả điểm phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 88

5/23/2019 3:30:58 PM
382

Kết quả điểm phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 95

5/23/2019 3:29:33 PM
383

Kết quả điểm thi bổ sung bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87

5/23/2019 3:27:49 PM
384

Về việc tuyển giảng viên

5/23/2019 3:19:11 PM
385

Kết quả điểm phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 95

5/15/2019 10:19:11 AM
386

Kết quả điểm phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

5/15/2019 10:17:56 AM
387

Kết quả điểm thi lại phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 84

5/15/2019 10:16:46 AM
388

Kết quả điểm thi bổ sung phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87

5/15/2019 10:15:02 AM
389

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87

5/15/2019 10:11:43 AM
390

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 84

5/15/2019 10:10:57 AM
391

Giới thiệu thông tin tháng 4 năm 2019

5/15/2019 7:54:59 AM
392

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

5/14/2019 4:14:04 PM
393

Thông tư số 10/2017/TT-BNV về quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

5/14/2019 4:11:32 PM
394

Thông tư số 01/2018/TT-BNV về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

5/14/2019 4:08:39 PM
395

Giới thiệu thông tin tháng 4 năm 2019

5/14/2019 3:42:54 PM
396

Kết quả điểm thi vấn đáp phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

5/10/2019 9:02:26 AM
397

Kết quả điểm thi phần VI Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

5/10/2019 9:00:45 AM
398

Kết quả điểm thi phần V.3 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

5/10/2019 8:59:05 AM
399

Kết quả điểm thi phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 96

5/10/2019 8:55:34 AM
400

Kết quả điểm thi phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

5/10/2019 8:53:49 AM
401

Kết quả điểm thi phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

5/10/2019 8:48:19 AM
402

Kết quả điểm thi phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 94

5/10/2019 8:46:48 AM
403

Kết quả điểm thi bổ sung phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87

5/10/2019 8:44:53 AM
404

Kết quả điểm thi bổ sung phần V.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87

5/10/2019 8:43:16 AM
405

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 22

5/10/2019 8:41:06 AM
406

Kết quả điểm bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

5/10/2019 8:30:04 AM
407

Kết quả điểm thi phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 91

5/9/2019 2:30:40 PM
408

Kết quả điểm thi phần IV Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87

5/9/2019 2:29:18 PM
409

Kết quả điểm thi bổ sung phần III.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87

5/9/2019 2:28:03 PM
410

Kết quả điểm thi bổ sung phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tập trung - Khóa 22

5/9/2019 2:26:52 PM
411

Kết quả điểm thi bổ sung phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87

5/9/2019 2:25:03 PM
412

Kết quả điểm thi bổ sung bài thu hoạch Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 85

5/9/2019 2:23:19 PM
413

Kết quả điểm thi bổ sung phần I.2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 86

5/9/2019 2:20:00 PM
414

Kết quả điểm thi bổ sung phần I.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 89

5/9/2019 2:18:21 PM
415

Kết quả điểm thi phần V.1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93

5/9/2019 2:16:05 PM
416

Kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 5 năm 2019

5/4/2019 3:10:25 PM
417

Thời gian học tập đợt 08 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 93 (2018 - 2019), mở tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã LaGi

5/4/2019 3:05:04 PM
418

Thời gian học tập đợt 04 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 95 (2018 - 2019), mở tại huyện Tuy Phong

5/4/2019 2:50:12 PM
419

Thời gian học tập đợt 12 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 88 (2018 - 2019), mở tại huyện Hàm Tân

5/2/2019 10:10:39 AM
420

Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 27 (Năm 2018)

4/27/2019 1:00:14 PM
421

Kết quả điểm kiểm tra lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 27 (Năm 2018)

4/27/2019 12:58:21 PM
422

Kết quả điểm kiểm tra lần 1 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên - Khóa 27 (Năm 2018)

4/27/2019 12:56:21 PM
423

Kết quả điểm tiểu luận cuối khóa Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên dành cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận

4/27/2019 12:36:13 PM
424

Kết quả điểm kiểm tra bổ sung lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên dành cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận

4/27/2019 12:33:49 PM
425

Kết quả điểm kiểm tra lần 2 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên dành cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận

4/27/2019 12:31:33 PM
426

Kết quả điểm kiểm tra bổ sung lần 1 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên dành cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận

4/27/2019 12:29:19 PM
427

Kết quả điểm kiểm tra lần 1 Lớp BDKT-QLNN, chương trình chuyên viên dành cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận

4/27/2019 12:27:20 PM
428

Lịch giảng các lớp tháng 5 - 2019 (lần 8)

4/25/2019 4:11:50 PM
429

Thời gian học tập đợt 04 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức Khoá 99 (2019 - 2020), mở tại huyện Đức Linh

4/24/2019 3:47:06 PM
430

Thời gian học tập đợt 09 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức Khoá 89 (2018 - 2019), mở tại huyện Hàm Thuận Bắc

4/24/2019 3:41:46 PM
431

Kết quả điểm khóa luận tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 86

4/24/2019 3:34:04 PM
432

Kết quả điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 86

4/24/2019 3:30:53 PM
433

Kết quả điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1 Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 86

4/22/2019 8:37:45 AM
434

Lịch giảng các lớp tháng 4 - Năm 2019 (lần 7)

4/22/2019 8:25:11 AM
435

Lịch giảng các lớp tháng 3 - Năm 2019 (lần 9)

4/22/2019 8:24:16 AM
436

Kết quả điểm thi phần II Lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 90

4/22/2019 8:17:45 AM
437

Điểm kiểm tra lần 2 Lớp BDKT-QLNN chương trình chuyên viên khóa 26 - Năm 2019

4/22/2019 8:15:57 AM
438

Điểm kiểm tra lần 1 Lớp BDKT-QLNN chương trình chuyên viên khóa 26 - Năm 2019

4/22/2019 8:14:49 AM
439

Điểm kiểm tra lần 2 Lớp BDKT-QLNN chương trình chuyên viên khóa 28 - Năm 2019

4/22/2019 8:13:12 AM
440

Thời gian học tập đợt 04 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 96 (2018 - 2020), mở tại huyện Hàm Thuận Nam

4/22/2019 7:52:08 AM
441

Thời gian học tập đợt 04 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - khoá 97 (2018 - 2020) mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

4/22/2019 7:42:46 AM
442

Triệu tập học viên học Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên - Khoá 30 (Năm 2019), mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

4/19/2019 4:30:34 PM
443

Bản tin thông tin lý luận và thực tiễn số 1 - Năm 2019

4/19/2019 2:22:11 PM
444

Bản tin thông tin lý luận và thực tiễn số 1 - Năm 2018

4/19/2019 2:21:13 PM
445

Lịch sử Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

4/19/2019 2:09:47 PM
446

Tài liệu Bồi dưỡng ngạch chuyên viên

4/19/2019 11:01:57 AM
447

Tài liệu Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

4/19/2019 10:59:35 AM
448

Thời gian học tập đợt 07 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 93 (2018 - 2019), mở tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã LaGi

4/19/2019 9:58:39 AM
449

Về việc sắp xếp tổ chức, bộ máy các phòng, khoa thuộc Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

4/17/2019 4:46:13 PM
450

Thời gian học tập đợt 7 Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 92 (2018 - 2019), mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

4/17/2019 2:31:00 PM
451

Điểm kiểm tra lần 1 Lớp BDKT-QLNN chương trình chuyên viên khóa 28 - Năm 2019

4/17/2019 2:22:38 PM
452

Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

4/17/2019 2:04:40 PM
453

Kế hoạch mở lớp tháng 5 năm 2019

4/17/2019 2:00:33 PM
454

Lịch giảng các lớp tháng 02 - Năm 2019 (lần 6)

4/17/2019 1:58:39 PM
455

Lịch giảng các lớp tháng 01 - Năm 2019 (lần 3)

4/17/2019 1:57:00 PM