Tin mới nhất

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tổ chức Thao giảng giảng viên dạy giỏi cấp trường - Năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 61 - KH/TCT, ngày 12/9/2019 của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận về tổ chức thao giảng cấp trường - Năm 2019, trong 02 ngày (29-30/10/2019), tại Hội trường B - Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Thao giảng giảng viên dạy giỏi cấp trường - Năm 2019.  

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh nhà trong giai đoạn mới. Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Thao giảng giảng viên dạy giỏi cấp trường - Năm 2019; tham gia dự thi thao giảng có 11 giảng viên được chọn từ thao giảng cấp khoa. Các tiết thao giảng được chọn đều ở tất cả các phần học của chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính, gồm các bài: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử; Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; Công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác cán bộ; Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền cách mạng (1930 - 1975); Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Mô hình tăng trưởng và phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam; Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo; Tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; Nghiệp vụ công tác Công đoàn và vận động công nhân ở cơ sở; Nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ và vận động phụ nữ ở cơ sở.

Nhìn chung, giáo án thao giảng được chuẩn bị đúng theo quy định, các giảng viên đã thực hiện đầy đủ các bước lên lớp. Phần thao giảng trên lớp bảo đảm yêu cầu về nội dung, cập nhật kiến thức mới mang tính thời sự; vận dụng các phương pháp giảng dạy tích cực góp phần nâng cao chất lượng bài giảng và tạo nên sự hấp dẫn đối với người nghe. Ban giám khảo làm việc nghiêm túc, khách quan, đảm bảo công bằng giữa các giảng viên tham gia hội thi. Kết quả thao giảng đã có 5/11 giảng viên đạt loại giỏi./.


Kết quả điểm