VĂN BẢN

STT Tiêu đề Kí hiệu Ngày phát hành Tải về
1

đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng năm 2020

44-KH/TCT 24/06/2020 Tải về
2

về việc công bố công khai quyết toán năm 2019

138-QĐ/TCT 19/06/2020 Tải về
3

tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ cho chủ tịch, phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ cấp xã - Năm 2020

39-KH/TCT 08/06/2020 Tải về
4

tổ chức thao giảng cấp trường - Năm 2020

30-KH/TCT 07/05/2020 Tải về
5

về việc thực hiện Quy chế Quản lý đào tạo theo Quyết định số 2252-QĐ/HVCTQG, ngày 02/5/2019 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

02-HD/TCT 22/04/2020 Tải về
6

tổ chức hội thảo khoa học kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

25-KH/TCT 01/04/2020 Tải về
7

phát hành bản tin kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

23/KH-TCT 01/04/2020 Tải về
8

về việc ban hành Quy định xử lý và gửi, nhận văn bản qua mạng

60/QĐ-TCT 01/04/2020 Tải về
9

về việc kiện toàn Ban biên tập tin, bài đăng trên trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

39-QĐ/TCT 06/03/2020 Tải về
10

ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2020

17-KH/TCT 06/03/2020 Tải về
11

về việc thành lập Tổ lấy phiếu và Tổ xử lý phiếu phản hồi từ học viên về chất lượng bài giảng của giảng viên - Năm 2020

15-QĐ/TCT 18/02/2020 Tải về
12

tổ chức lấy phiếu phản hồi từ học viên về chất lượng bài giảng của giảng viên - Năm 2020

15-KH/TCT 18/02/2020 Tải về
13

quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh trưởng, phó phòng, khoa thuộc diện Trường Chính trị tỉnh quản lý

442-QĐ/TCT 12/02/2020 Tải về
14

hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế - Năm 2020

06/KH-TCT 05/02/2020 Tải về
15

tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020

03-KH/TCT 07/01/2020 Tải về
16

về việc sử dụng Hệ thông tin điều hành tác nghiệp Lotus Notes 8.5, gửi nhận văn bản trên mạng internet và phân bổ chỉ tiêu viết tin, bài

03-TB/TCT 07/01/2020 Tải về
17

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trường Chính trị tỉnh (bổ sung, điều chỉnh)

1830-QĐ/TU 11/11/2019 Tải về
18

tổ chức tổng kết năm 2019

72-KH/TCT 06/11/2019 Tải về
19

về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 bổ sung trong năm của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

286-QĐ/TCT 01/10/2019 Tải về
20

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB, CCVC - Năm 2022

57/KH-TCT 30/08/2019 Tải về
21

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB, CCVC - Năm 2021

56/KH-TCT 30/08/2019 Tải về
22

Phát hành bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn số 4 kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo việt Nam (20/11/11982 - 20/11/2019)

58-KH/TCT 29/08/2019 Tải về
23

Hướng dẫn số 02 về việc thực hiện hoạt động nghiên cứu thực tế của học viên trong chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

02-HD/TCT 21/08/2019 Tải về
24

về việc công bố công khai quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2018

217/QĐ-TCT 16/08/2019 Tải về
25

Hướng dẫn số 01 về việc thực hiện Quy chế quản lý đào tạo theo Quyết định số 2252-QĐ/HVCTQG, ngày 02/5/2019 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Số 01-HD/TCT 07/08/2019 Tải về
26

về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ

203-QĐ/TCT 06/08/2019 Tải về
27

Phát hành bản tin số 3 kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019)

41-KH/TCT 11/07/2019 Tải về
28

Về việc thành lập Ban biên tập tin, bài đăng trên trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

164 08/07/2019 Tải về
29

Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

161 08/07/2019 Tải về
30

Về việc ban hành Quy định về ứng xử văn hóa của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

134 08/07/2019 Tải về
31

Ban hành Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2252-QĐ/HVCTQG 16/05/2019 Tải về
32

Thông báo số 924 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

924-TB/HVCTQG 12/12/2018 Tải về
33

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

115/QĐ-TCT 02/05/2019 Tải về
34

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Khoa Nhà nước và pháp luật

113/QĐ-TCT 02/05/2019 Tải về
35

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

112/QĐ-TCT 02/05/2019 Tải về
36

Phát hành bản tin số 2 kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), kỷ niệm 119 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019)

24/KH-TCT 03/05/2019 Tải về
37

về việc ban hành Quy chế làm việc của Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2015 - 2020 (bổ sung, chỉnh sửa)

57-QĐ/ĐU 23/04/2019 Tải về
38

Về việc thay đổi, bổ sung thành viên Tổ Thanh tra Giáo dục của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

107/QĐ-TCT 22/04/2019 Tải về
39

Qui định 09 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

09-QĐi/TW 17/04/2019 Tải về
40

Hướng dẫn số 02 điều chỉnh, bổ sung việc thực hiện bộ Quy chế quản lý đào tạo

Số 02/HD-TCT 17/04/2019 Tải về
41

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trường Chính trị tỉnh

Số 18-QĐi/TU 17/04/2019 Tải về