Tin mới nhất

Image

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ VÀ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI BÌNH THUẬN – THỰC TRẠNG VÀ KHUYẾN NGHỊ

  • Huỳnh Thị Ái Hậu
  • /
  • 26.5.2023 - 11:38

Đất đai là nguồn tài nguyên quan trọng và có giới hạn. Quản lý nhà nước về thuế, phí, lệ phí và tiền sử dụng đất chính là công cụ kinh tế giúp tăng nguồn thu từ ngân sách nhà nước (NSNN) đặc biệt là nhìn từ cấp độ thu ngân sách tại các địa phương, nguồn thu này góp phần ổn định tài chính vĩ mô, điều tiết hài hòa lợi ích giữa Nhà nước với vai trò là đại diện chủ sở hữu và các bên có liên quan như người sử dụng đất, người bị thu hồi đất. Bên cạnh một số thành tựu trong công tác quản lý tài chính đất đai thì vẫn còn rất nhiều hạn chế, bất cập trong lĩnh vực này, đặc biệt là trong các chính sách quản lý thuế, phí và lệ phí liên quan đến công tác quản lý, quy định pháp luật, phương thức khai thác nguồn lực tài chính, quá trình thực thi. Bài viết tập trung vào việc đánh giá thực trạng thuế, phí, lệ phí và tiền sử dụng đất hiện nay tại tỉnh Bình Thuận. Dựa trên cơ sở đó, đưa ra các khuyến nghị phù hợp cho công tác quản lý tài chính về đất đai.

Kết quả điểm

Tài liệu tuyên truyền

Hướng dẫn tra cứu thư viện số